Odnos vezanosti, mentalizacije i intelektualnih sposobnosti u adolescenciji 1

Sonja Banjac
2013 Psihološka istraživanja   unpublished
Ana Altaras Dimitrijević Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu Aleksandar Dimitrijević Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita odnos vezanosti i mentalizacije, s jedne strane, i intelektualnih sposobnosti, s druge, i to na adolescentnom uzrastu, gde je taj odnos do sada malo proučavan. U istraživanju je učestvovalo 345 ispitani-ka (123 dečaka), učenika III razreda beogradskih srednjih škola,
more » ... koji su radili tri standardna testa intelektualnih sposobnosti i popunili jedan instrument za procenu dimenzija vezanosti (SM-ECR-R) i Upitnik za samoprocenu mentalizacije (UM). U istraživanju su takođe korišćeni ranije prikupljeni podaci sa uzorka od 284 odrasle osobe. Rezultati pokazuju da su, u skladu sa očekivanjima, sigurnost vezanosti i mentalizacija u pozitivnoj vezi. Anksioznost je izraženija među adolescentima nego u normativnoj grupi odraslih ispitanika i na prvom uzorku nije povezana sa inteli-gencijom. Ni izbegavanje ne korelira značajno sa inteligencijom u ukupnom uzorku adolescenata, ali pokazuje značajnu negativnu vezu sa analoškim rezonovanjem i g-faktorom kada se iz uzorka isključe oni sa najvišom inteligencijom. Poduzorak intelektualno darovitih adolescenata i poduzorak dečaka pokazuju više nivoe izbe-gavanja nego odgovarajuće poredbene grupe-adolescenti prosečnih sposobnosti, odnosno devojčice. Rezultati dalje pokazuju da je mentalizacija pozitivno poveza-na sa intelektualnim sposobnostima i viša u uzorcima: a) darovitih nego devojčica prosečnih sposobnosti, b) devojčica nego dečaka i c) odraslih osoba nego adoles-cenata. Dobijeni rezultati ukazuju na specifičnosti sistema vezanosti adolescenata 1 Tekst je rezultat rada na projektu "Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije", koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije pod evidencionim brojem 179018. Zahvaljujemo se učenicima i psiholozima Filološke gimnazije, ETŠ "Nikola Tesla", XV beograd-ske gimnazije, V ekonomske škole i Srednje tekstilne škole u Beogradu, bez čije saradnje ne bismo mogli da sprovedemo ovo istraživanje. Takođe, izražavamo zahvalnost rukovodstvu i uposlenicima kompanija "Imlek" i "Visaris" za podatke koje saopštavamo u tekstu, a koji su deo studije izvedene u saradnji sa mr Zoranom Jolić Marjanović i dr Natašom Hanak. 2 Student doktorskih studija,
fatcat:4pza5co7xjakzm6lbrg3zsju2u