N. V. Gogol and I. A. Krylov in 1830–1835
Н. В. ГОГОЛЬ И И. А. КРЫЛОВ В 1830–1835 ГОДЫ

Yu. S. Khiteva, Saratov State University
2018 Izvestiya of Saratov University New Series Series Philology Journalism  
doi:10.18500/1817-7115-2018-18-3-280-285 fatcat:ghsmh7ywefcgzatlhqfg2lytzi