Życie codzienne legionistów podczas Wielkiej Wojny w świetle ich wspomnień (zarys głównych zagadnień)

Jacek Piotrowski
2017 Dzieje Najnowsze  
Życie codzienne legionistów podczas Wielkiej Wojny w świetle ich wspomnień (zarys głównych zagadnień) A b s t r a k t: Tekst przedstawia najważniejsze problemy dnia codziennego nurtujące legionistów w latach Wielkiej Wojny. Od spraw zaopatrzenia, poprzez kwestie zdrowotne, zwalczanie demoralizacji, aż po zagospodarowanie czasu wolnego. Na podstawie zachowanych wspomnień zostały przeanalizowane zmiany, jakie zachodziły w życiu młodych ludzi dojrzewających w Legionach. S ł o w a k l u c z o w e:
more » ... egioniści, życie codzienne, Wielka Wojna. A b s t r a c t: The text presents the most important problems of the everyday life digging legionaries during the Great War, from matters of provision, through health problems and counteracting of demoralisation, to the occupation of their leisure time. On the basis of preserved memoirs an analysis was conducted of changes in the life of young people maturing in the Legions. K e y w o r d s: Legionaries, everyday life, Great War. Obecnie dysponujemy znaczącą liczbą wspomnień byłych żołnierzy wszystkich Brygad Legionów. Publikowane są one już od przeszło wieku i zawsze znajdowały czytelników zainteresowanych tą problematyką. Wyraźnie mniejsze powodzenie -ze zrozumiałych względów -miały jedynie w kraju w latach 1945-1989, choć i wówczas sporo wartościowych pozycji ukazało się za granicą, przede wszystkim na łamach dwóch znanych periodyków: "Niepodległość" i "Zeszyty Historyczne". Jeszcze przed wrześniem 1939 zostało wydanych również kilka ważnych tekstów. Należy tu wymienić takie prace, jak: Sławoja http://dx.
doi:10.12775/dn.2017.2.02 fatcat:lye3d76ns5ddrl6wbxptgbni2e