Supplementary material in support of Bacteriophage Co-option from Co-option of bacteriophage lysozyme genes by bivalve genomes

Qian Ren, Chunyang Wang, Min Jin, Jiangfeng Lan, Ting Ye, Kaimin Hui, Jingmin Tan, Zheng Wang, Gerald J. Wyckoff, Wen Wang, Guan-Zhu Han
2016 Figshare  
Broader phylogenetic and molecular data necessary to replicate results.
doi:10.6084/m9.figshare.4498952.v1 fatcat:rdh5sg3tjjciremeukbjxocb54