Interpretation of Antibiotic Susceptibility Test Results of Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii and Escherichia coli Isolates According to EUCAST and CLSI: Hacettepe Experience

Salih Maçin, Yakut Akyön Yılmaz, Özben Özden, Deniz Gür
2017 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi  
ÖZ Amaç: Antibiyotik duyarlılık testleri (ADT) akılcı antibiyotik kullanımı için önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu testlerin uygulanmasında, iki standart rehber tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde son yıllara kadar CLSI Standartları kullanılmakta iken, artık EUCAST standartlarına geçiş süreci başlamıştır. Yeni standartlara geçilmesiyle birlikte, güncel epidemiyolojik verilerin eskileriyle karşılaştırılmasında hangi antibiyotiklere dikkat edilmesi gerektiği ortaya konmalıdır.
more » ... u çalışmanın amacı, CLSI ve EUCAST rehberlerindeki sınır değeri değişikliklerinin ADT raporlarındaki etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 1 Ocak 2012 ve 31 Aralık 2013 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda izole edilen ve ADT'leri CLSI ile yorumlanmış olan toplam 1650 izolattaki direnç oranları EUCAST standartlarına göre yeniden değerlendirilmiştir. Bulgular: CLSI ve EUCAST standartları ile alınan sonuçlar karşılaştırıldığında direnç yüzdeleri birbirine yakın bulunmuştur. Bununla birlikte, en büyük fark Pseudomonas aeruginosa'da levofloksasin için %9.7 olarak saptanmıştır. Ayrıca P. aeruginosa için siprofloksasinde %7 fark saptanmıştır. Acinetobacter baumannii izolatlarında amikasinde (%2.8) ve levofloksasinde (%1.7) az oranda fark bulunmuştur. Escherichia coli izolatları için de siprofloksasin (%1.2), amoksisilin/klavulanat (%2.5), sefepim (%1.6) ve seftazidimde (%4.2) az oranda farklılıklar bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada, ülkemizde EUCAST standartlarına geçiş sürecinde CLSI ile yorumlanmış olan sonuçlar EUCAST rehberlerinde önerilen direnç sınır değerlerine göre yine yorumlanmış ve farklar ortaya konmuştur. EUCAST standartları uygulanırken bu farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. ABSTRACT Interpretation of Antibiotic Susceptibility Test Results of Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii and Escherichia coli Isolates According to EUCAST and CLSI: Hacettepe Experience Objective: Antibiotic susceptibility tests (AST) provide an important contribution to the rational use of antibiotics. Two standard guidelines are commonly used for the application of test results worldwide. In our country CLSI guidelines have been used up to recent years, but currently a transition to implementation of EUCAST standards has begun. With the adoption of the new standards, the current epidemiological data should be compared with the previous data so as to to reveal the antibiotics which should be paid attention . The aim of this study was to analyse the effects of changes in clinical cut-off values in CLSI and EUCAST guidelines on AST reports. Material and Methods: A total of 1650 antimicrobial test results which were reported according to CLSI standards in Hacettepe University Clinical Microbiological Laboratory from 1 January 2012 to 31 December 2013 were included in the study. Results: Resistance rates were found to be nearly similar according to CLSI and EUCAST standards. Highest difference was found in Pseudomonas aeruginosa and levofloxacin (9.7%); also there were differences in ciprofloxacin (7%) for P. aeruginosa. In Acinetobacter baumannii there were minor differences in amikacin (2.8%) and levofloxacin (1.7%). In Escherichia coli, ciprofloxacin (1.2%), amoxicillin-clavulanate (2.5%), cefepime (1.6%) and ceftazidime (4.2%) differed slightly in EUCAST. Conclusion: In our country, CLSI guidelines are being replaced by EUCAST guidelines. In this study, antimicrobial susceptibility results interpreted by CLSI guidelines were reinterpreted according to EUCAST cut-off values and changes in the susceptibility categories were assessed. These differences should be taken into account when EUCAST standards are employed.
doi:10.5222/tmcd.2017.021 fatcat:76hcsd53z5gcbm2ytjm43hqhky