TÜRKİYE'DE İL BELEDİYE WEB SİTELERİNİN İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bilal ALAT
2018 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Bu çalışmada, Türkiye'deki 51 il (Büyük şehirler hariç) belediyesinin e-devlet uygulamaları çerçevesinde geldikleri düzeyi belirlemek üzere belediye web sitelerinin işlevselliği değerlendirilmiştir. Araştırmada, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, web sitelerinin erişim, tasarım, dolaşım, çekiciliği, İlde yaşayanlara yönelik hizmetler, şeffaflık, turistlere yönelik hizmetler ve ilin tanıtımı, plan ve projeler, yönetici bilgileri, yerel girişimcilik -sivil toplum bağı, siteden
more » ... oplum bağı, siteden vatandaşa doğru kurulan pasif ilişki, vatandaştan siteye doğru kurulan pasif ilişki, siteden vatandaşa doğru kurulan eşanlı ilişki, vatandaştan siteye doğru kurulan eşanlı ilişki ve belediye hizmetleri başlıkları ile ifade edilen ana ölçüt ve bunlara ait alt ölçütleri karşılama oranları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, belediye web sitelerinin işlevsellik açısından istenilen seviyede olmadığını göstermektedir. ABSTRACT In this study, the functionality of municipal web sites was evaluated to determine the level of municipalities in Turkey under the framework of e-government applications. Content analysis method was used in the research. In this context, the web site's accessibility, design, circulation, attractiveness, services for the living, transparency, services for tourists and promotion of provinces, plans and projects, executive information, local entrepreneurship-civil society linkage, passive relationship established from citizen to citizen, the main criteria expressed in terms of correctly established passive relationship, the simultaneous relationship established from the citizen to the citizen, the simultaneous relationship established from the citizen to the site and the municipal services were calculated and the rates of meeting the sub-criteria were calculated. The findings show that municipal web sites are not at the desired level in terms of functionality. Kamu kurumları görevleri, sorumlulukları, büyüklükleri açısından farklılık gösterdiklerinden, internet sitelerinin içermeleri gereken bilgi düzeyi de farklı olmaktadır. Bu bölümde bir kamu sitesinde yer alması gerekli en az bilgi düzeyi tanıtılacaktır. Kurumlar, kendi ihtiyaçlarına göre bu içeriği artırabilecektir. Kamu kurumları internet siteleri; ait olduğu kuruma ilişkin olan, kamuya açıklanmasında sakınca görülmeyen ve ilgili yasalarla açıklanması zorunlu kılınan her türlü bilgiyi kolay erişilebilir, anlaşılabilir, doğru, güncel, kolay okunabilir bir biçimde sunmak zorundadır. Sitelerin içeriği kurumların özelliklerine göre büyük farklılıklar gösterebilecektir. Kimi site, birkaç bilgi sayfasından oluşurken, kimisi çok sayıda etkileşimli hizmet sunan büyük bir portal yapısında olabilecektir. Bu bölümde her türlü kamu kurumuna ait sitenin sunması gereken minimum içeriğin çerçevesi çizilecektir. Kurumlar kendi ihtiyaçlarına göre, bu içeriği artırabilecektir. Bir kamu internet sitesi en az aşağıdaki ögeleri içermelidir: Kurum adı, logosu Sitenin amacı Kurum yapılanması Kurumun sorumlulukları ve amaçları Kurum yöneticileri Kurumun alt birimleri ve bu birimlerin görevleri Kurum ile alakalı mevzuat Kurumun sunduğu hizmetleri açıklayıcı sayfalar Eğer varsa sunulan etkileşimli hizmetler Kurumun üretmekle yükümlü olduğu her tür rapor İstatistiksel bilgiler Kuruma ait duyurular, haberler Kuruma ait basın açıklamaları Basında kurum ile ilgili çıkan haberler İnternet üzerinden sunulabilecek her tür form Kuruma ait erişim bilgileri (telefon, adres, e-posta) Şikayet ve geri bildirim mekanizması Site ile ilgili yardım sayfaları Sıkça Sorulan Sorular sayfaları 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereğince kurumun sendikalı personeline ait veriler İhtiyaca göre yabancı dilde kurumun tanıtımı, teşkilat yapısı, görev ve sorumlulukları vb. C. Tasarım ( Sayıştay, 2006: 94,95,96 ) Tasarım, internet sitesinin görüntülenen sayfasının, çeşitli web araçlarının da yardımıyla, menü ve erişim yapısının kullanımı kolay, bilgiye en kısa yolla ulaşılabilecek, işlevsel ve hızlı bir yapıda oluşturulmasıdır. İnternet siteleri içeriğinin, kullanıcıya sunum biçimi olarak ifade edilebilecek olan tasarım, internet sitesinden sunulan bilgiler ve etkileşimli hizmetlerden en verimli şekilde yararlanılması bakımından son derece önemlidir. Tasarım bakımından yeterli düzeyde hazırlanmamış internet siteleri, işlevsellik ve kullanılabilirlik bakımından zafiyet gösterecekleri gibi site bütünlüğünün sağlanması hususunda da yetersiz kalacaklardır. Sade ve basit ana sayfa tasarımı Ana sayfa, detaylı bilgilerden daha çok, tüm sitenin genel içeriğini ve menü yapısını gösterecek şekilde, sade ve basit düzenlenmelidir. Ana sayfada detaylı ve fazla bilginin verilmesi, kullanıcının genel olarak siteyi kolay tanıma, kullanma ve hizmetlerden yararlanabilme konusundaki
doi:10.18069/firatsbed.387819 fatcat:626ei7moynbzzgnwhyn7gsnlxu