CRISI VINÍCOLA, RENOVACIO TECNOLOGICA I COOPERATIVISME. EL SINDICAT AGRÍCOLA DEL VENDRELL I ELS CELLERS COOPERATIUS DEL PENEDES DEL PRIMER TERC DEL SEGLE XX (1900-1936)'

Un Inexplorat
unpublished
D'uns anys enca la histbria agrkria i i'estudi dels moviments associatius que hi estan relacionats estan essent objecte de nombrosos treballs en l'imbit catal2 i estatal, que contribueixen a fer conei-xer i a contextualitzar els fenbmens locals amb d'altres de més generals. Pel que fa als estudis sobre les formes de l'associacionisme agrari a la Catalunya del primer terq del segle hem de recordar que els darrers anys han estat testimonis d'un nombre creixent d'aportacions historiografiques
more » ... toriografiques sobre el tema. Les noves investigacions han obert una etapa que té els seus antecedents en treballs com els de Joan Raventós, Josep Iglésies i Albert Balcell~.~ En primer lloc, hem d'esmentar un conjunt de re-cerques que, sense estar específicament dedicades a la qüestió, l'han abordada dintre del marc més ampli de les transformacions que l'agricultura catalana de la segona meitat del segle xx i del primer terl del segle xx experimenta en el seu trinsit cap al capitali~me.~ També hem de fer referencia a d'altres treballs que han enfocat el tema d'una manera més o menys directa perb en aquest cas des d'una bptica general e~panyola.~ A continuació cal destacar contribucions com el darrer llibre de Mayayo, que representa un considerable esforc de síntesi dels darrers cent anys d'associacionisme agrari a Catalunya o el treball de Jaume Barrull sobre les comarques de Lleida, que contextualitza el fenomen en un imbit geogrkfic concret i durant un període histhric decisiu per al desenvolupa-ment dels moviments social^.^ Finalment, trobem una important eclosió d'estudis a cavall entre
fatcat:qvmvaguexbaqfdvhzmgwhr477u