Vybrané metody hodnocení životního prostředí

Tomáš Sezima, Petr Tušil, Martin Durčák, Tomáš Mičaník, Alena Kristová
2018 Vodohospodářské technicko-ekonomické informace  
Vybrané metody hodnocení životního prostředí TOMÁŠ SEZIMA, PETR TUŠIL, MARTIN DURČÁK, TOMÁŠ MIČANÍK, ALENA KRISTOVÁ Klíčová slova: životní prostředí -metody hodnocení CEA -CBA -MCA -oceňování statků na úseku životního prostředí SOUHRN Příspěvek nastiňuje možnosti vybraných metod hodnocení životního prostředí. Jeho cílem je upozornit na vzrůstající potřebu věnovat se této integrální vědní disciplíně více i v České republice. ÚVOD Životní prostředí (Environment) je systém složený z přírodních,
more » ... lých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou, nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka, a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Podle § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, je složkami myšleno především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie [1]. Trvale udržitelný rozvoj je většinou chápán jako jeden z hlavních principů Evropské unie, sestávající se ze tří hlavních pilířů, a to z udržitelnosti ekonomické, sociální a environmentální. V oblasti environmentální politiky je kromě principu trvale udržitelného rozvoje uplatňován ještě zejména princip prevence a obezřetnosti, únosné zátěže, uvážlivého hospodaření s přírodními zdroji, přímé zodpovědnosti, sanace a restituce. Na úseku životního prostředí se mohou hodnotit jednak různé ukazatele a složky, dále opatření, včetně jejich efektivity, anebo různá opatření v kombinacích a seskupeních, zpracovaná v různých projektových návrzích, a to včetně vyhodnocení z pohledu poměru "výkon (efektivnost)/cena". Komplexní hodnocení životního prostředí České republiky je prováděno ve Zprávě o životním prostředí ČR. Každé hodnocení je důležité pro zjištění, zda-li bylo dosaženo vytyčených cílů, popř. s jakou efektivitou či s jakými finančními náklady. SEZIMA, T.; TUSIL, P.; DURCAK, M.; MICANIK, T.; KRISTOVA, A.
doi:10.46555/vtei.2018.09.003 fatcat:dp73irjjzbgfbgmpcq2qw3z5ou