ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРА "ПОЛ" ПРИ ОЦЕНКА НА УМЕНИЯТА ЗА ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ПРИ ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ GENDER INFLUENCE ON DYSLEXIC CHILDREN SKILL EVALUATION OF READING AND WRITING

Ekaterina Todorova, Viktoriya-Ana Partalozova
unpublished
Департамент "Здравеопазване и социална работа", НБУ Резюме: Съвременният модел за интерпретация на дислексията на развитието, разглежда състоянието като когнитивен феномен на различен тип преработка на информация. Едновременно с дискутирането на специфични затруднения в овладяването на процесите четене и писане, търсенето на особености в езиковото и когнитивното функциониране, дислексията често се коментира и в контекста на влиянието на фактора "пол" върху степента и спецификата на нарушението.
more » ... Проведеното изследване се фокусира върху тази концепция в разбиранията, чрез използването на адаптираната за български условия методика DDE-2-Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието (Матанова В., Тодорова Е., Колев М., 2013). Батерията включва пет теста, които изследват уменията за декодиране при четене и три теста, които установяват нивото на развитие на кодирането при писане. Статистическите процедури, приложени към данните включват описателни методи на анализ и методи на статистическия извод. Проведеното изследване не потвърждава хипотезата за разлика в постиженията на момчетата и момичетата при декодиране и кодиране на ниво думи и не-думи. Значима разлика е установена единствено при уменията за вербално-слухова диктовка на изречения. Полученият резултат повдига изследователски въпрос за възможни различия при писане, зависими от дължината и сложността на лингвистичния контекст. Ключови думи: дислексия на развитието, DDE-2, специфични нарушения на четенето и писането Abstract: According to the contemporary model which interprets the definition of development dyslexia, this condition is accepted as a cognitive phenomenon which leads to different ways of processing information. Alongside with the discussion of specific difficulties in mastering reading and writing processes and the research for peculiarities in the linguistic and cognitive functioning, dyslexia is often discussed in the context of gender influence over the specificity and severity of this disability. The following research is based on this understanding by using an adapted test which meets the Bulgarian requirements and conditions. This test is called DDE-2-Test battery for evaluating development dyslexia (Matanova V., Todorova E., Kolev M., 2013). The battery includes five tests which examine the decoding skills in reading and three tests which determine the developmental level of encoding in writing. The statistic procedures which explain the data, include the descriptive statistics of analyzing and the method of statistical conclusion. The following study does not confirm the hypothesis which states that there is a difference in the achievements of boys and girls in decoding and encoding of words and non-existent words. Statistical significance is determined only in the auditory verbal test for dictation sentences. The result obtained raises the research question whether these differences in writing depend on the length and complexity of the linguistic context.
fatcat:ygetk67c5fa6tedydbpvbogtum