WIERTNICTWO NAFTA GAZ • TOM 25 • ZESZYT 2 • 2008

Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty, Gazu Agh, Kraków, Jan Macuda, Bogumi³a Winid, Zmian Ocena, Wód JakoŒci, W Podziemnych, Wysadu Obrêbie, Solnego "dêbina"
unpublished
Z³o¿e wêgla brunatnego Be³chatów wystêpuje w g³êbokim rowie tektonicznym o prze-biegu WE zwanym rowem Kleszczowa. Z³o¿e podzielone jest na dwa pola: Be³chatów i Szczerców, które rozdziela wysad solny "Dêbina" najdalej wysuniêty na po³udnie diapir w polskiej czêœci basenu cechsztyñskiego [1]. Wypiêtrzenie soli ma formê pnia o przekroju elipsy i wymiarach 400 na 600 m. Z³o¿e soli wystêpuj¹ce na g³êbokoœci 2700 m p.p.t. zosta-³o wypiêtrzone do g³êbokoœci 170 m p.p.t. W górnej czêœci wysadu
more » ... êœci wysadu wystêpuje strefa brekcji marglisto-ilastej i mu³owcowej, której mi¹¿szoœae dochodzi do 60 m, ni¿ej przechodz¹ca w seriê anhydrytowo-gipsow¹ o mi¹¿szoœci od 25 do 70 m. Na powierzchniach bocznych wysadu mi¹¿szoœae tych stref zmniejsza siê nawet to kilku m [14]. W rejonie wysadu w strefie przypowierzchniowej do g³êbokoœci 70 m wystêpuj¹ utwory czwartorzêdowe, g³ównie piaski i ¿wiry. Poni¿ej zalegaj¹ piaski drobnoziarniste i pylaste (trzeciorzêd) i utwory kredowo-jurajskie (spêkane wapienie i margle a lokalnie tak¿e piaskowce kredo-we). W wyniku przebijania siê struktury solnej ku powierzchni nast¹pi³o strzaskanie osa-dów mezozoicznych i powstanie uskoków radialnych. Rów Kleszczowa jest asymetryczny. W jego po³udniowym skrzydle utwory mezozoiczne wystêpuj¹ znacznie p³ycej ni¿ w jego skrzydle pó³nocnym. Wszystko to sprawia, ¿e warunki hydrogeologiczne w rejonie wysadu solnego "Dêbina" s¹ skomplikowane. Wystêpuj¹ tu cztery kompleksy wodonoœne [2,12]. Przeciêtna wartoœae wspó³czynnika filtracji piasków i ¿wirów czwartorzêdowych wynosi oko³o 2,3×10-4 m/s [5, 8]. Trzeciorzêdowy kompleks wodonoœny sk³ada siê z trzech pozio-mów: nadwêglowego, wêglowego i podwêglowego. £¹czna mi¹¿szoœae tego kompleksu wynosi od 90 do 400 m. Warstwy wodonoœne stanowi¹ oko³o 50% jego profilu, a ich wspó³czynniki filtracji wynosz¹ od 1,2×10-5 do 3,5×10-5 m/s [8]. Mi¹¿szoœae utworów kre-dowych w analizowanym rejonie jest zmienna. Na SE od wysadu "Dêbina" utwory te nie wystêpuj¹, a na pozosta³ym obszarze ich mi¹¿szoœae ulega istotnym zmianom i dochodzi do
fatcat:gmgxqyvbjrffxeplrnzusmt3ei