Eğitim Liderliği ve Yönetimi Kapsamında 2012 Yılında Yayınlanmış Olan Makalelerin Amaç ve Yöntem Bakımından Değerlendirilmesi

Deniz Gülmez, Mustafa Yavuz
2016 Elementary Education Online  
ÖZ. Eğitim liderliği ve yönetimi kapsamında yayımlanmış olan araştırmaların, ülkelerin eğitim sistemlerine nasıl liderlik edildiği ve yönetildiği konusunda mevcut durumu ortaya koyması ve geleceğe yönelik projeksiyonlarda bulunması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada 2012 yılında Educational Administration Quarterly (EAQ), International Journal of Educational Management (IJEM) ve School Leadership & Management (SLM) dergilerindeki araştırmaların, amaç ve yöntem alt
more » ... yöntem alt başlıkları altında incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2012 yılında alanın saygın dergileri arasındaki EAQ, IJEM ve SLM dergilerinde yayımlanan araştırmalardan oluşmaktadır. Araştırma verileri, nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmış olup betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu araştırmada temalar amaç/konu, araştırma deseni/yöntemi, çalışma grubu ve verilerin analizi olarak önceden belirlenmiştir. Analiz sonucunda, eğitim araştırmalarında son dönemde nitel araştırmaların ağırlık kazandığı ve araştırma konularında eğitim liderliğine yer verildiği görülmüştür. Araştırmalarda çalışma grubu olarak dokümanların, okul yöneticileri ve öğretmenlerin alındığı ve verilerin analizinde ise daha çok içerik analizi ve doküman analizi yapıldığı görülmüştür. Anahtar sözcükler: Eğitim araştırmaları, eğitim yönetimi araştırmaları, makale incelemesi ABSTRACT. It is assumed that academic research published on educational leadership and administration is important in revealing the current situation as to how the educational systems of countries are led and administered and in making predictions regarding the future. This paper is intended to examine the studies in the journals of Education Administration Quarterly (EAQ), International Journal of Educational Management (IJEM) and School Leadership & Management (SLM) published in 2012 in terms of their purpose and methodology sub-headings. The study group comprises the papers published in 2012 in EAQ, IJEM and SLM journals. The research data were collected through document analysis and analyzed with descriptive analysis. Themes in this study were determined beforehand as purpose/topic, research design/method, study group and data analysis. The results have shown that in educational studies, qualitative research has gained more prominence in recent times and that the effects of different dimensions of educational leadership on school and student outcomes, teacher leadership, school climate, administering the differences, the evaluation of new educational policies and improving schools have been chosen as primary research topics.
doi:10.17051/io.2016.35708 fatcat:p5m5fud6e5dyfkbg6z3cq6znrq