Специфіка роботи актора театру і кіно: природа існування та засоби умовності

Tetyana Sovgyra, Maryna Tatarenko
2018 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв Серія Сценічне мистецтво  
Татаренко Марина Геннадіївна, https://orcid.org/0000-0001-6838-3560 кандидат педагогічних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв Київ, Україна marina-lada-2012@ukr.net СПЕЦИФІКА РОБОТИ АКТОРА ТЕАТРУ І КІНО: ПРИРОДА ІСНУВАННЯ ТА ЗАСОБИ УМОВНОСТІ Мета дослідження -з'ясувати основні відмінності природи існування актора драматичного театру та актора кіно, засобів умовності й головні принципи акторської майстерності під час знімального процесу. Методологія дослідження
more » ... лягає у застосуванні аналітичного методу -для аналізу мистецтвознавчої, філософської, культурологічної літератури з теми дослідження; порівняльно-типологічного -для виявлення рис подібності і відмінності сценічного та екранного мистецтв, зокрема театру й кіно; концептуального -для характеристики понятійно-термінологічної системи дослідження. Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній ґрунтовно проаналізовано проблеми співпраці актора з театро-та кінорежисером у процесі створення вистави чи кінофільму. Висновки. Доведено, що робота актора кіно має суттєві відмінності порівняно з роботою актора драматичного театру, природою існування та засобами умовності: їй властиві наявність так званих дублів (можливості перезняти невдалі сцени), концентрація та зосередженість уваги актора, деталізація елементів внутрішньої техніки, що неминуче розглядається в кадрі. Специфіка майстерності актора драматичного театру залежить від сюжетної дії, котра розвивається поступово, від наявності глядацької аудиторії. Для роботи актора на сцені характерна імпровізація; кінематограф не передбачає «акторського посилу» у глядацьку залу, відповідну реакцію та наявність будь-яких (театральних) пауз. Питання теорії та історії Ключові слова: актор; кінематограф; театр; режисер; кадр; умовність. Совгира Татьяна Игоревна, кандидат искусствоведения, доцент, Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, Украина Татаренко Марина Геннадиевна, кандидат педагогических наук, доцент, Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, Украина Специфика работы актера театра и кино: природа существования и средства условности Цель исследования -выяснить основные отличия природы существования актера драматического театра и актера кино, средств условности и главных принципов актерского мастерства во время съемочного процесса. Методология исследования заключается в применении аналитического метода -для анализа философской, искусствоведческой, культурологической литературы по теме исследования; сравнительно-типологическогодля выявления черт сходства и различия сценического и экранного искусства, в частности театра и кино; концептуального -для характеристики понятийнотерминологической системы исследования. Научная новизна работы заключается в том, что впервые проанализированы вопросы сотрудничества актера с театральным режиссером и съемочной-постановочной группой в процессе создания фильма. Выводы. Доказано, что работа актера кино отличается от работы актера драматического театра природой существованияи средствами условности: для нее характерны наличие так называемых дублей (возможности переснять неудачные сцены), концентрация и сосредоточенность внимания актера, детализация элементов внутренней техники, которая неизбежно рассматривается в кадре. Специфика мастерства актера драматического театра зависит от сюжетного действия, развивающегося постепенно (актер переживает эмоции по принципу возрастания), от наличия зрительской аудитории. Для работы актера на сцене характерна импровизация; кинематограф не предусматривает «актерского посыла» в зрительный зал, ответную реакцию и наличие любых (театральных) пауз.
doi:10.31866/2616-759x.1.2018.144949 fatcat:54s4fnmhzbhp5kgz7ffzeczrhy