Prędkość i jej wpływ na wypadki na drogach z udziałem zwierząt

Wioleta Czarnecka
2016 Budownictwo i Architektura   unpublished
Streszczenie: Gwałtowny rozwój infrastruktury transportowej w ostatnich latach po-woduje znaczącą fragmentację siedlisk, występowanie efektu barierowego oraz śmiertelność dziko żyjących zwierząt na drogach. Powoduje to bardzo duże zagrożenie dla kierowców i zwierząt. Niezwykle istotne jest, aby w procesie planowania i projektowania dróg uczestniczyli projektanci, planiści, zarządcy dróg posiadający informację o szlakach migracyjnych zwierząt, nadleśnictwa i specjaliści przyrodnicy związani z
more » ... blematyką ochrony zwierząt. Konieczne jest również gromadzenie szczegółowych informacji o kolizjach i wypadkach ze zwierzętami, które umożliwią wypracowanie sposobów i metod ochrony zarówno ludzi, jak i zwierząt. Słowa kluczowe: wypadki z udziałem zwierząt, prędkość, wypadki, bezpieczeństwo ruchu drogowego. 1. Wprowadzenie Drogi stanowią element intensywnie oddziaływujący na otoczenie a także przyrodę te-renów sąsiadujących. Wielkość tego oddziaływana wynika przede wszystkim z lokalizacji inwestycji, zastosowanych rozwiązań projektowych oraz natężenia ruchu pojazdów. Budo-wa nowych dróg nieodwracalnie dzieli istniejące ekosystemy, przecina korytarze ekologicz-ne oraz korytarze migracji zwierząt. Jednocześnie zastosowane rozwiązania techniczne takie jak nasypy, wykopy, ogrodzenia ochronne, ekrany akustyczne, bariery energochłonne powiększają fragmentację środowiska i przyczyniają się do powstawania efektu barierowe-go. Dołączając do tego ciągły pośpiech i powszechnie przekraczaną prędkość na drogach uzyskuje się bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim są kolizje/wypadki drogowe z udziałem zwierząt. 2. Drogi oraz nadmierna prędkości pojazdów jako efekt bariery ekologicznej dla zwierząt Jazda z nadmierną prędkością zmniejsza zarówno możliwości obserwacji otoczenia drogi, jak i możliwości prawidłowej reakcji kierowców w sytuacjach zagrożenia. Kierowca ma mniej czasu, aby prawidłowo rozpoznać, ocenić i zareagować na sytuację drogową, droga hamowania pojazdu wydłuża się, zwiększa się prawdopodobieństwo utraty kontroli kierowcy nad pojazdem, wreszcie inni użytkownicy dróg mają mniej czasu, aby uniknąć wypadku [1].
fatcat:ln3e7n6usjherlykfdgm65sg4a