Yurii Nikolaevich Pariiskii (on his 80th birthday)

Yurii Yu Balega, A B Berlin, V M Bogod, I V Gosachinskii, Rustam D Dagkesamanskii, V K Dubrovich, Nikolai S Kardashev, I V Kostyuk, M G Mingaliev, G A Pinchuk, Adelina V Temirova, P A Fridman
2012 Physics Uspekhi  
doi:10.3367/ufne.0182.201208l.0901 fatcat:kbxiuzn7rbh5haruulc4e37omm