Theoretical study on thermodynamic properties of NO gas

Jun Jian, Jiao Lei, Qun-Chao Fan, Zhi-Xiang Fan, Jie Ma, Jia Fu, Hui-Dong Li, Yong-Gen Xu
2020 Wuli xuebao  
NO分子宏观气体热力学性质的理论研究 * 蹇君 1) 雷娇 1) 樊群超 1) † 范志祥 1) ‡ 马杰 2) 付佳 1) 李会东 1) 徐勇根 1) 1) (西华大学理学院, 高性能科学计算省高校重点实验室, 成都 610039) 2) (山西大学物理电子工程学院, 光学与光量子器件国家重点实验室, 太原 030006)
doi:10.7498/aps.69.20191723 fatcat:zj7pb5v6xne2lcbnmqh7l3diba