The Role of the Basal Core Promoter (BCP) and Precore Codon 28 Mutations in the Treatment Response to the Pegylated Interferon

Şükran KÖSE, Süheyla Serin SENGER, Gülsün ÇAVDAR, Pelin ADAR
2014 Viral Hepatitis Journal  
Objective: Pegylated interferon has an important place in chronic hepatitis treatment and there are many factors affecting treatment response. Among these factors, studies on viral genomic mutations increase recently. In this study we aimed to determine the effects of precore and basal core promoter (BCP) mutations on the response to peg-interferon treatment treatment in patients received interferon treatment with the diagnosis of chronic hepatitis B. Materials and Methods: Seventy eight
more » ... hepatitis B patients were enrolled in the study. Before the treatment precore codon and BCP mutations were studied by Multiplex PCR and Reverse Hybridization Methods (Inno-Lipa HBV DR v2.Innogenetics, Belgium). Biochemical and virological response rates were calculated for patients treated with peg-interferon therapy for 48 weeks. Results: Twenty two patients had precore codon 28 mutations, 10 patients had BCP (A1762/T1764) or BCP (T1762/A1764) mutations, 19 had precore codon 28 mutations with BCP mutations, and 27 patients had no mutations. Virological response rates in teh precore codon 28 mutation group were 68.1%, 80%in the BCP mutation group, and 73.7% in the group with both mutations, and 70.4% in the group with no mutations. Conclusion: According to these results, although the presence of BCP mutations is an indicator of a better response to pegylated interferon treatment, it was not statistically significant. However, in order to demonstrate that it is effective in the response to interferon therapy, newer studies with much larger patients groups should be conducted. (Viral Hepatitis Journal 2014; 20(1): 19-22) ÖZET Amaç: Pegile interferon, kronik hepatit tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Pegileinterferona tedavi yanıtını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında viral genomik mutasyonlarla ilgili yapılan çalışmalar son zamanlarda artmaktadır. Bu çalışmada, kronik hepatit B tanısıyla interferon tedavisi verilmiş hastalarda prekor ve bazal kor promoter (BCP) mutasyonlarının pegile interferon tedavisine yanıttaki etkilerini saptamayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya kronik hepatit B tanılı 78 hasta dâhil edildi. Tedavi öncesi prekor kodon ve BCP mutasyonları nested PCR yöntemiyle çalışıldı. Pegile interferon tedavisi 48 hafta süreyle uygulanan hastaların virolojik ve biyokimyasal yanıt oranları hesaplandı. Bulgular: Hastaların 22'sinde prekor kodon 28 mutasyonu, 10'unda BCP (A1762/ T1764) ya da BCP (T1762/A1764) mutasyonu, 19'unda prekor kodon 28 mutasyonu ile birlikte BCP mutasyonu saptanırken, 27 hastada herhangi bir mutasyona rastlanmadı. Virolojik yanıt oranları prekor kodon 28 mutasyonu saptanan grupta %68,1; BCP mutasyonu saptanan grupta %80, her iki mutasyonun birlikte bulunduğu grupta %73,7; mutasyon saptanmayan grupta ise %70,4 olarak hesaplandı. Sonuç: Bu sonuçlara göre BCP mutasyonlarının varlığı, pegile interferon tedavisine yanıtta daha iyi yanıt göstergesi olsa da, istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ancak interferon tedavisine yanıtta etkili olduğunun gösterilebilmesi için çok daha geniş hasta gruplarıyla birçok yeni çalışma yapılmasının gerektiğini düşünmekteyiz.
doi:10.4274/vhd.74946 fatcat:fugcbyhywve7nc6linwueb2vc4