Mantle Hücreli Lenfoma Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Kesitsel Bir Çalışma

Nur OGUZ DAVUTOGLU, Eren GUNDUZ, Hava ÜSKÜDAR TEKE, Neslihan ANDIC
2020 OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE  
Mantlecelllymphoma (MCL) compriseslessthan 10% of non-Hodgkin'slymphomacases. Majorindependent risk factorsareidentified as the MCL International Prognostic Index (MIPI) and Ki-67 proliferationindex of tumor. Theaim of thisstudy is retrospectivelyevaluate MCL patientstreatedandfollowed-up in ourdepartment. MaterialsandMethods: Thisstudyincluded 27 MCL patientsmedicalrecords of whomcould be reached. Thedatawasreviewedtofigureout MIPI score, bone marrowinvolvement, extranodalinvolvement,
more » ... volvement, treatmentprotocols, treatmentresponse, relapsestatus, andtransplanthistory. Patientswerefollowed-upfor a meanduration of 64.4 (1-246) months. Subsequenttothefirst-linetreatment, completeresponsewasachieved in 17 (63%) andpartialresponsewasachieved in 3 (11%) patients, whereas 7 (26%) patientsexperienceddiseaseprogression. Median PFS followingfirst-linetreatmentwas 29 (3-120) months. Based on theclassificationby MIPI scoring, low-risk patients had significantlylongermediansurvivalthanthat of high-risk patients (194 monthsvs 126 months, p=0.04), andthepatients at moderate-risk had significantlylonger PFS comparedtohigh-risk patients (41month vs 3 months, p=0.025). Medianage, stage III-IV, andshortduration of PFS in patientswithhigh MIPI scorewereourfindings in parallelwithavailableliterature. R-hyper-CVAD/MTX-AraCwasmostlypreferredfirst-linetreatment at ourcenterwith a shortermedian PFS comparedtoliterature. Giventheexpandinguse of target-driventherapiesfor MCL, webelieveourresultsarenoteworthy in comparingsuchtherapieswithpre-existingtherapies. Abstract Mantle hücreli lenfoma (MHL), Hodgkin dışı lenfoma vakalarının %10'dan daha azını oluşturur. Başlıca bağımsız risk faktörleri; MHL Uluslararası Prognostik İndeksi (MIPI) ve Ki-67 tümör proliferasyonu indeksidir. Bu çalışmanın amacı; bölümümüzde takip ve tedavisi yapılan MHL hastalarının geriye dönük olarak değerlendirilmesidir. Çalışmaya tıbbi kayıtlarına ulaşılabilen toplam 27 MHL hastası dahil edildi. Bu veriler incelenerek hastaların, MIPI skoru, kemik iliği tutulumu, ekstranodal tutulum, tedavi protokolleri, tedaviye yanıtı, nüks durumu ve nakil öyküsü kaydedildi. Bulgular: Hastalar ortalama 64,4 (1-246) ay süreyle takip edilmişti. Hastaların 5'ine (%18) otolog, 2'sine (%8) allogeneikhematopoietik kök hücre nakli yapılmıştı. Birinci basamak tedavi sonrası 17 (%63) hastada tam yanıt, 3 (%11) hastada kısmi yanıt elde edilirken 7 (%26) hastada progresyon saptandı. Birinci basamak tedavi sonrası medyan progresyonsuzsağkalım 29 (3-120) ay olarak hesaplandı. MIPI skorlamasına göre düşük riskli hasta grubunun medyan sağkalımı, yüksek riskli hasta grubuna göre daha uzun (194 ay vs 126 ay, p=0.04), orta riskli hasta grubunun progresyonsuzsağkalımı yüksek riskli hasta grubuna göre daha uzun (41 ay vs 3 ay, p=0.025) bulundu. Sonuç olarak, çalışmamızda hastaların medyan tanı yaşı, çoğunun evre III-IV olması, MIPI skoru yüksek hastalarda progresyonsuzsağkalımın kısa olması literatürle uyumlu bulgular olarak saptandı. Merkezimizde en çok tercih edilen birinci basamak tedavi R-hyper-CVAD/MTX-AraC olup literatüre kıyasla medyan progresyonsuz sağ kalım süresi daha kısa bulundu. MHL'de giderek artan hedefe yönelik tedavi kullanımı dikkate alındığında, bu tür tedavilerle eskiden beri mevcut olan tedavilerin kıyaslanması açısından sonuçlarımızın önemli olduğu kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler: Mantle hücreli lenfoma, tedavi, prognoz Özet Citethisarticle as:
doi:10.20515/otd.759341 fatcat:2ur7mmkfeff2ncwno5jezwz3sy