Abnormal ECG detected by group heart examination in school children

Kazuo Machii, Kenji Owada, Shuichi Muroi, Kazuo Ono, Yasunori Tsukahara, Mikihiro Kijima, Yoshihiro Miyazaki, Naoyuki Awano, Toshiyuki Higuchi, Makoto Sato, Masatoshi Takezawa, Shigeo Kariyone
1982 Japanese Journal of Electrocardiology  
doi:10.5105/jse.2.306 fatcat:i7fxo2ro2rfwncm3rfxtv4y32y