Tantárgy adatlap

Intézményi Közgazdaságtan, Intézményi Közgazdaságtan
unpublished
A tantárgy kódja: 4OG33NAV27B A tantárgy megnevezése (magyarul): Intézményi közgazdaságtan A tantárgy neve (angolul): Institutional Economics A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0 + 2 Kreditérték: 3 A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév (2. és 3 évfolyamon) Az oktatás nyelve: magyar Előtanulmányi kötelezettségek: A tantárgy típusa: kötelezően választható (G Kar), választható (T Kar) Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan
more » ... Tanszék A tantárgyfelelős neve: Dr. Hámori Balázs A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus keretében a hallgatók betekintést nyernek az intézményi közgazdaságtan alapjaiba. Ennek során többek között megismerkednek a tranzakciós költségek gazdaságtanával, a szerződések gazdaságtanával, a közösségi döntések elméletével, a kollektív cselekvés logikájával és a tulajdonjogok elméletével. A kurzus megismerteti a hallgatókat a legfontosabb gazdasági intézményekkel, a különböző tulajdonformákkal és koordinációs mechanizmusokkal. Külön hangsúlyt fektetünk a-gazdasági folyamatokat alapvetően meghatározó-piac, vállalat és állam intézményi elméletének bemutatására. A gazdasági rendszerek elemzése módszertanának bemutatása során kiemelten foglalkozunk Kornai János munkásságával. Célunk, hogy az elméleti megalapozás mellett gyakorlati példákon keresztül világítsuk meg a hallgatóknak az intézményi közgazdaságtan fogalomrendszerét és módszertanát, hozzájárulva, hogy ezen ismereteket szűkebb szakterületükön (így például a menedzsment tudományok, szociológia, politológia területén) is képesek legyenek alkalmazni. Az Intézményi közgazdaságtan kurzus a hallgatókkal való interaktív vitákon keresztül kitágítjuk nézőpontot, és gyakorlati példákon illusztrálva kitérünk többek között olyan kérdésekre, hogy:-a szabályozási, valamint a kulturális háttér miként befolyásolja a gazdasági szereplők viselkedését?-miért vásárolják fel vetélytársaikat, vagy beszállítóikat a vállalatok, vagy miért jönnek létre olyan vállalatok, amelyek már-már alig végeznek önálló tevékenységet, mindent a piacról szereznek be?-miért viselkednek a vállalatok és azok vezetői akár radikálisan különbözőképpen a különböző kultúrával rendelkező országokban?-miért korrupt sok közép-kelet-európai ország és miként lehet fellépni a korrupcióval szemben?-a magántulajdon miért ösztönözheti jobban az innovációt, mint a közösségi tulajdon?-miért van szükség az államra a gazdasági rend megszilárdításához, a szerződések, illetve szabályok kikényszerítéséhez?-máskor pedig szövevényes szervezeti háttere miatt miért lehet teljesen alkalmatlan arra az állam, hogy a piac helyébe lépjen? Évközi tanulmányi követelmények: A tantárgy teljesítésének feltétele a szemináriumokon való részvétel és az aktív órai munka. Az a hallgató, aki háromnál többször hiányzik, nem kaphat aláírást a félév során, s így nem teljesíti a tárgyat. A hallgatók a 7. és a 13. héten negyedéves zárthelyi dolgozatot írnak az óra időpontjában. A zárthelyi dolgozatok közül legfeljebb az egyik pótolható, kizárólag orvosi igazolással, akkor, ha a hallgató nem merítette ki a maximális hiányzási lehetőségeit. A dolgozatok pótlására vagy javítására ezen kívül nincs lehetőség. A zárthelyi dolgozatokban a kötelező irodalom és a szemináriumokon elhangzó anyag kerül számonkérésre.
fatcat:hh2etkx6wna6rddmzelc4nho5q