Fine Structure of the Vomeronasal Organ in the House Musk Shrew (Suncus murinus)
スンクス (Suncus murinus) 鋤鼻器の微細構造

Toshihiro OIKAWA, Kazunori SHIMAMURA, Toru R. SAITO, Kazuyuki TANIGUCHI
1993 Experimental animals  
doi:10.1538/expanim1978.42.3_411 fatcat:pvmyvctcfffwppxettvosffywe