Mechanism of Distractor Processing in Dynamic Inattentional Blindness: Is there Distractor Inhibition?

Xiao-Qian YAN, Bing LIU, Xue-Min ZHANG, Liu-Qing WEI, Xia ZHAO
2013 Acta Psychologica Sinica  
doi:10.3724/sp.j.1041.2012.00595 fatcat:uy56rq5ryfhivohv4yrf3wriwa