Dermatoloji poliklini¤i hastalar›nda yaflam kalitesinin Türk dermatoloji yaflam kalite ölçe¤i ile de¤erlendirilmesi

Eylem Ceren, K›vanç Alt›nay, Adem Köfllü, Sevim Pürisa
2010 The Medical Bulletin of fiiflli Etfal Hospital   unpublished
ÖZET: Dermatoloji poliklini¤i hastalar›nda yaflam kalitesinin Türk dermatoloji yaflam kalite ölçe¤i ile de¤erlendirilmesi Amaç: Dermatolojik hastal›klar sosyal iliflkiler, bireyin ruhsal evreni ve günlük aktiviteler üzerinde önemli etki-lere sahiptir. Son zamanlarda bu etkileri de¤erlendiren ve tedavilere rehberlik eden yaflam kalite çal›flmalar› ifl-lerlik kazanm›fl durumdad›r. Bu çal›flma ile dermatoloji poliklini¤ine baflvuran hastalarda yaflam kalitesinin Türk Dermatoloji Yaflam Kalite
more » ... Yaflam Kalite Ölçe¤i (TDYKÖ) ile de¤erlendirilmesi; yaflam kalitesini en fazla etkileyen dermatolojik hastal›klar›n da¤›l›m› ve bunun cinsiyet, yafl, meslek gibi parametrelerle iliflkisinin saptanmas› amaçlanm›flt›r. Yöntem: Dermatoloji poliklini¤ine baflvuran hastalardan rastgele seçilen 197 hasta (120 kad›n, 77 erkek, yafl ort: 36.01) çal›flmaya al›nd›. Her hastaya Türk Dermatoloji Yaflam Kalite Ölçe¤i (TDYKÖ) uyguland›. Anket skorlar›-n›n hastalar›n cinsiyeti, yafl ve meslek durumlar›, hastal›¤›n cinsi, süresi, yayg›nl›¤› ve yak›nma fliddeti ile iliflkisi araflt›r›ld›; istatiksel de¤erlendirmeleri yap›ld›. Bulgular: TDYKÖ skorlar› ile hastalar›n cinsiyet, yafl ve meslek gruplar› aras›nda farkl›l›k yoktu. Hastal›¤›n cinsi, süresi ve yayg›nl›¤›n›n anlaml› derecede fark yaratt›¤›; fliddetli yak›nmas› olan hastalarda skorun istatistiksel ola-rak anlaml› ölçüde yüksek oldu¤u gözlendi (p:0.0001 rs:0.296). Yaflam kalitesini en çok etkileyen ilk befl hasta-l›k psoriazis, akne, ekzema, seboreik dermatit ve pruritus olarak tespit edildi. Sonuç: Deri hastal›klar› bireylerin d›fl görünüflünü, emosyonel ve sosyal durumunu önemli ölçüde etkilemekte-dir. TDYKÖ ile genel dermatolojik hastal›klar baz›nda yapm›fl oldu¤umuz çal›flma sonucu elde etti¤imiz veriler di¤er yaflam kalite ölçekleri ile baflka toplumlarda yap›lan çal›flmalarla uyumlu bulunmufl, sosyal yap›ya göre ya-flam tarz› ve aktivite farkl›l›¤›n›n hastal›k türü ve klinik özellikleri ile demografik parametreleri çok etkilemedi¤i tespit edilmifltir. Anahtar kelimeler: Yaflam kalitesi, anket, deri hastal›¤› ABSTRACT: Quality of life measurement using turkish dermatology quality of life instrument on dermatology outpatients Objective: Dermatologic diseases have a considerable impact on patients' social relationships, psychological status and daily activities. Recently, studies which assess this impact and also guide to therapies have popularity. It has been aimed to evaluate the effects of dermatologic diseases on quality of life of Turkish dermatology outpatients using Turkish dermatology quality of life instrument (TDQL) and to determine the link between demographic parameters and Turkish dermatology life quality index. Methods: A total of randomly selected 197 dermatology out patients (120 female, 77 male; and mean age was: 36.01) were included in this study. TDQL was applied to each patient. The relationship between patients' sex, age, occupational status, category, duration, severity and extensity of disease with TDQL scores were investigated and were assessed statistically Results: No significant distinctions were detected between the total TDQL scores of the patients and their sex, age or occupational status. However, there were differences between TDQL scores and category, duration and extensity of disease; the patients who had severe diseases had significantly higher scores (p:0.0001 rs:0.296). The first five diseases that affected the quality of life the most were psoriasis, acne, eczema, seborrheic dermatitis and pruritus. Conclusion: Skin diseases significantly affect patients' looks, social life and emotional situation. Our study results with TDLQ conform to those obtained by other quality of life measurements in different communities. Therefore, life style and discrepancy between everyday activities according to sociocultural characteristics, don't seem to be affect the results as much as expected.
fatcat:usyh3hopbfhxxftvhjkalstrhu