Sortförsök i oljelin

Bengt Nilsson, Svensk Raps
unpublished
Marknaden för lin ser ljus ut inför 2008. En sjunkande odlingsareal i världen har medfört stigande världsmarknadspriser varför lin kommer att vara en intressant gröda framöver. Sedan en följd av år pro-vas linsorter i försök i Mellansverige. Nya sorter introduceras efterhand som de är tillgängliga och gamla sorter som inte längre kan anses odlingsbara försvinner. Försöksplan Försöken är utlagda som normala sortförsök i Östergötland, Västergötland och Uppland. På grund av ogynnsamma
more » ... r har under årens lopp fl era försök slopats vilket visar sig i en ojämn fördelning av försöken under åren. Förutom fröskörd har graderingar och analyser gjorts som framgår av tabell 1 och 2. Försöksresultat Årets försök har lämnat en avkastning som är ganska nära medelskörd för de senaste åren. Mätarsorten Taurus och Bilton har lämnat högst skörd. Taurus har också lämnat den högsta oljehalten. Beträffande övriga egen-skaper fi nns en spridning kring mätaren. I en fl erårsjämförelse lämnar mätaren Taurus högsta skörd. Samma skörd men med mindre antal försök lämnar även sorterna Recital och Bilton. Recital och Bilton är dock 4 respektive 2 dagar senare än Taurus. De tre tidiga sorterna Sunrise, Abacus och Ceb 0511 lämnar alla ca 5 % lägre avkastning. Tabell 1 visar årets resultat och tabell 2 visar en sammanställning av försöksresultat från försök från 2003 till 2007. Sortegenskaper TAURUS är mätarsort i försöken. Taurus är en högavkastande sort med ett relativt långt strå, men med god stråstyrka. SUNRISE är en sort vars mest framträdande egenskap är att den är tidigt mognande. Tyvärr når inte avkastningen riktigt upp till mätarens nivå under de år som Sunrise har ingått i försöken. RECITAL är en senare sort än Taurus med ungefär samma avkastning. ABACUS är en kort, tidigt mognande sort. Stråstyrkan är ungefär densamma som övriga sorters. Avkastningsnivån når inte upp till mätarens. BILTON är en något senare sort än Taurus och med längre strå. Avkastningen är i nivå med Taurus.
fatcat:hwyrj5b2zbepxmnwhwzzigdqri