KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER

ŞAHAL Mehmet ;ÖCAL
1997 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
ln the present study 12 dogs aged between 8 month -7 years with infected with Dirojilaria were studied in Internal Medicine Clinic of A. Ü. Veterinary Faculty between /990 and /996. Lo healthy mature dogs were used as control. In the clinical examination of infected animals, obviouse tricuspital valvula sistolic murmur, dispnea, ascites and exercise intolerance were recorded in four dogs, in the other eight dogs continuous dispnea and lose in body weight were examined. Statistically important
more » ... creases (P<0.05) were determinated in mean HC0'3 (21,84 nl111ol/1) and BD (Base status -3,06 mmol/l) values in venous blood gas analyses of infected dogs with respect to the control animals. A slightly decrease in mean erythrocyte count (5.67 lo o /mm 3 ), MCV (82.42 l/) and HCT (45.2 %) values were found in dogs with dirofUariasis according to control group. On the other hand, a considerable incerease (p%5) and severe (>%25) damage was examined in the liver of 89 % of animals. Remarkably increased proteinuri (+5) were analyzed in dogs with dirofilariasis. Mesothelial cell, neutrophil granuloeyte and basophil granZllocyte were observed in abdominal fluid accumalated due to right heart and liver failure in four infected dogs. Abdominal fluid was transudate in nature, the protein and glucose values were increased to 2.11 gr % and I82mg % respectively. The three dogs fluid pH were found acidie while one dog abdominal fluid were alkalic. In necropsi of died two dogs, microfUarias in venous vessels, lung, /iver and kidney and approximately 8-1 I mature Dirofilaria immitis in right ventricule and arteria pulmona/i.l' were seen. Özet: Çalişmada /990-/996 yılları arasmda A. Ü. Veteriner Fakültesi iç Hastaltkıarı Kliniğine getirilen Dirojilaria immitis ile enfekte, yaşları 8 ay -7 yıl arasmda değişen 12 adet köpek kullanıldı. Ayrıca LO adet sağltk/ı erişkin köpek kontrol grubunu oluşturdu. Hasta hayvanların klinik muayenelerinde dört köpekte belirgin sistolik trikiispital kapak üfürümü, solunum giiçlüğü, assites ve çabuk yorulma tespit edildi. Diğer köpeklerde ise sürekli solunum güçlüğü ve zayiflama dikkati çekti. DİROFİLARİASİs OLGULARıNDA KAN. İDRAR VE ARDOMİNAI. SIVIDA BİYOKİMYASAL DEGİşİKLİKLER
doi:10.1501/vetfak_0000000640 fatcat:woziladvkzd37bkip65muy55ei