The asymmetric synthesis of CF3-containing spiro[pyrrolidin-3,2′-oxindole] through the organocatalytic 1,3-dipolar cycloaddition reaction

Mingxia Ma, Yuanyuan Zhu, Quantao Sun, Xiaoyuan Li, Jinhuan Su, Long Zhao, Yanyan Zhao, Shuai Qiu, Wenjin Yan, Kairong Wang, Rui Wang
2015 Chemical Communications  
A new strategy for the construction of optically active 5′-CF3 spiro[pyrrolidin-3,2′-oxindole] was described by using CF3CH2NH2 as a building block.
doi:10.1039/c4cc10216a pmid:25915470 fatcat:6f7h436abng7bcq2i3mvmnyvnu