Organizational citizenship behavior and collaboration in working team – theoretical view
ORGANIZACYJNE ZACHOWANIA OBYWATELSKIE A WSPÓŁPRACA W ZESPOLE – UJĘCIE TEORETYCZNE

Dorota GREGO-PLANER
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie: Artykuł porusza zagadnienie organizacyjnych zachowań obywatelskich, rozumianych jako zachowania dobrowolnie podejmowane przez pracownika, nie stanowiące zakresu jego formalnych obowiązków, a które sprzyjają efektywności organizacji. Do OCB zalicza się siedem kategorii zachowań: pomaganie innym, wytrwałość, lojalność organizacyjną, organizacyjne podporządkowanie, indywidualną inicjatywę, samorozwój i cnotę obywatelską. Celem artykułu jest scharakteryzowanie organizacyjnych zachowań
more » ... izacyjnych zachowań obywatelskich oraz wskazanie możliwych korzyści z przejawiania tych zachowań dla współpracy w zespole. Słowa kluczowe: organizacyjne zachowania obywatelskie, kategorie OCB, zespół, współpraca w zespole. Abstract: The article discusses the issue of organizational citizenship behaviors, understood as behaviors voluntarily undertaken by an employee, not constituting the scope of his formal duties and fostering the effectiveness of the organization. There are seven main categories of OCBs: helping, sportsmanship, organizational loyalty, organizational compliance, individual initiative, self-development and civic virtue. The aim of the article is to characterize organizational citizenship behaviors and to indicate the possible benefits of these behaviors for team cooperation.
doi:10.29119/1641-3466.2018.130.18 fatcat:fpyhhqcymja6lcd4tt44bjgfwy