Experiences with international informal education course 1 - preparation of the course and description of conditions for recreation in Balkan
Zkušenosti s mezinárodním kurzem neformálního vzdělávání 1 - příprava kurzu a popis podmínek pro rekreaci na balkáně

Jiří Okrouhlý, Petr Zappe
2010 Tělesná Kultura  
Předloženo v červenci 2009 Autoři článku popisují zkušenosti s přípravou kurzu neformálního vzdělávání v zemích Balkánského poloostrova. Cílem článku je upozornit na současnou situaci v oblasti rekreace a volnočasových aktivit v Srbsku. Záměrem kurzu bylo vzdělávání mladých lidí v oblasti volného času a rekreace a další případná spolupráce s vybranými účastníky kurzu. Na kurzu byl proveden sběr dat a v současné době probíhá jejich analýza v rámci dizertační práce na Fakultě tělesné kultury v
more » ... ělesné kultury v Olomouci. Cílem výzkumu je mimo jiné i analyzovat, zda je neformální vzdělávání schopné fungovat a přinášet podobné výsledky na mezinárodních kurzech jako i v českém prostředí. Zkoumaným kurzem byl mezinárodní letní kurz v Srbsku. Klíčová slova: letní kurz, neformální vzdělávání, zážitkové učení, mládež, vzdělávání, integrace, balkánské státy. ÚVOD V červenci roku 2008 proběhl první mezinárodní kurz na území států bývalé Jugoslávie. Konkrétně se kurz konal v Hajdučici, autonomní oblasti Vojvodina, Srbsko. Projekt byl prvním počinem nového občanského sdružení HEPY. Jedním z několika cílů tohoto nově vzniklého občanského sdružení je podporovat a organizovat sdílení a výměnu zkušeností v oblasti neformálního vzdělávání a práce s mládeží. Pořádat kurz na Balkáně bylo prvním krokem k naplnění vizí občanského sdružení.
doi:10.5507/tk.2010.018 fatcat:r2j74j5vojfibdoxmixqzeqizq