The Familiarity with Polish Regional and Traditional Products among Young Consumers
Znajomość polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów

Julita Szlachciuk, Agnieszka Bobola, Irena Ozimek, Elżbieta Czyż
2017 Ekonomiczne Problemy Turystyki  
Kody JEL D12, Z32, L83 Słowa kluczowe produkt regionalny, produkt tradycyjny, młodzi konsumenci, promocja produktów regionalnych i tradycyjnych Streszczenie Celem artykułu była analiza znajomości i rozpoznawalności polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów. Podstawę stanowiły dane uzyskane w wyniku badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego w 2016 r. wśród 233 respondentów w wieku 18-34 lat. Uzyskane wyniki, aczkolwiek o charakterze pilotażowym z uwagi
more » ... a liczebność próby, potwierdzają konieczność prowadzenia działań informacyjnych oraz promocyjnych w tym zakresie. Większe zainteresowanie wśród polskich konsumentów produktami regionalnymi i tradycyjnymi może przyczynić się do wpływu na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz do rozwoju turystyki w danym regionie. Wprowadzenie Komisja Europejska wskazuje, że "UE posiada wspaniale zróżnicowane dziedzictwo kulinarne, które powinno być w pełni wykorzystane" (http://enrd.ec.europa.eu, 15.05.2017). W Polsce zwiększa się zainteresowanie konsumentów i producentów żywnością regionalną i tradycyjną, którą wyróżnia przede wszystkim szczególna jakość (Gulbicka, 2014; Sieczko, 2008, za: Sobolewska, Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2017 (39) Julita Szlachciuk, Agnieszka Bobola, Irena Ozimek, Elżbieta Czyż 2006). Produkty regionalne i tradycyjne stają się także bardzo ważnym elementem promocji rolnictwa i przetwórstwa żywności zarówno w kraju, jak i za granicą. Z uwagi na pracochłonny sposób ich wytwarzania umożliwiają generowanie nowych miejsc pracy, znaczny wzrost zyskowności produkcji rolnej oraz stanowią ważny element produktu turystycznego, który decyduje o funkcjonowaniu turystyki w wyodrębnionej przestrzeni turystycznej (Panasiuk, 2008) . Według Sali (2016) żywność odgrywa na rynku turystycznym ważną rolę poprzez kształtowanie jakości oferowanego przez regiony produktu turystycznego a także jego atrakcyjność i konkurencyjność. Jęczmyk i Tworek (2012) podkreślają, że produkt żywnościowy jest pierwszym ogniwem łączącym turystę z danym regionem. Korzystanie z lokalnych produktów (także żywnościowych) wpływa w dużej mierze na wrażenia, jakie pozostają z podróży. Biorąc pod uwagę specyficzną jakość produktów regionalnych i tradycyjnych, która wynika z walorów klimatycznych oraz glebowych, jak również z tradycyjnego sposobu wytwarzania, produkty te przyciągają turystów do danego regionu oraz podnoszą poziom życia mieszkańców (Dominik, 2014) . Obserwowany pozytywny trend pokazuje, że polscy konsumenci coraz chętniej sięgają po "naturalne" produkty żywnościowe. Z drugiej strony zauważalny jest brak wiedzy na temat produktów regionalnych i tradycyjnych oraz trudności w dotarciu do tego typu produktów, jakie zgłaszają konsumenci (Grębowiec, 2010) . Z badań niektórych autorów wynika też, że stopniowo rośnie świadomość konsumentów związana z postrzeganiem jakości tego rodzaju żywności w czasie dokonywania zakupów (Borowska, 2008 , Borowska, 2015 Gwiazdowska i Kowalczyk, 2015). Celem niniejszego opracowania była analiza znajomości i rozpoznawalności produktów regionalnych i tradycyjnych wśród polskich młodych konsumentów.
doi:10.18276/ept.2017.3.39-07 fatcat:eveoy3mnz5fmldufotztqsvwwa