ORGANIZATIONAL MECHANISM OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE STATE FOREIGN TRADE POLICY OF UKRAINE

V. Ksendzuk
2019 Derzhavne upravlinnya udoskonalennya ta rozvytok  
doi:10.32702/2307-2156-2019.7.26 fatcat:wyqenfzjnzgppkfkfzjbeh36em