INJECTING FASTENING LOESS SOILS GROZNY FINE PARTICULATE MATTER SUCH AS «MIKRODUR»

S-A. Y. Murtazaev, M. R. Nahaev, I. J. Kharchenko
2014 Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki  
doi:10.21822/2073-6185-2014-35-4-123-129 fatcat:gfu6m2f35vbidlxahcg32r2mqu