BELEDİYE ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIKLARI MOBBING DAVRANIŞLARI: AKŞEHİR BELEDİYESİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Mehmed Zahid Çögenli, Yılmaz Karadaş
2019 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Ö z Çalışma hayatında yıllardır var olan ancak görmezden gelinen, adlandırılamayan, kurum ve çalışanları olumsuz yönde etkileyerek işlevsiz ve verimsiz hale getiren mobbing olgusu çalışma yaşamında önemli bir sorun teşkil etmektedir. Sözlük karşılığı bezdiri olan mobbing; duygusal şiddet duygusal linç, psikolojik terör, kuşatma, taciz, anlamlarına gelmektedir. İnsan haklarının da ihlal edilmiş hali olan mobbing çalışanların güvence olarak göreceği bir yasal düzenleme olmadığı için hala çoğu
more » ... şanın kâbusu olmaya devam etmektedir. Mobbing kavramının sadece bireylere zararı olmadığı tüm toplum ve paydaşlarına zarar verdiği yapılan araştırmalar ile ortaya koyulmuştur. Akşehir ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarından biri olan Akşehir Belediyesi örneği üzerinde yaptığımız çalışma genel tarama modeli ile desenlenmiştir. Bu çalışma kapsamında Akşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 16 müdürlükte çalışan 16 müdür 16 şef ve 78 memurdan oluşan toplam 110 personele Mobbing Ölçeği uygulanmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda Akşehir Belediyesinde erkek çalışanların sosyal ilişkilerine yönelik, bekâr çalışanların itibara yönelik ve şef kademesinde bulunan çalışanların psikolojik sağlıklarına yönelik saldırılara maruz kaldığı tespit edilmiştir. A b s t r a c t The mobbing phenomenon, which has been present in the working life for many years but which has been ignored, which can not be named and which makes the employees dysfunctional and ineffective by affecting institutions and employees in the negative, constitutes an important problem in working life. Dictionary mobbing meaning; Emotional violence means emotional lynching, psychological terror, siege, harassment, discomfort, distress, intimidation. Mobbing, where human rights are violated, is still a hurdle for most employees, as there is no legal arrangement to ensure workers' assurance. The concept of mobbing, which is more unknown than previous generations, reveals that the work done on the concept is the frontrunner and indirectly harmful to the whole society and the state. The study we have carried out at Aksehir Municipality, which is one of the public institutions and organizations in Akşehir city, is designed by general screening model. Within the scope of this study, a total of 110 mobbing scales were applied in 16 departments of Aksehir Municipality, 16 managers, 16 chiefs and 78 officers. As a result of this study, the social relations of male employees in Aksehir Municipality, single employees reputation and It has been determined that the employees at the chief level are exposed to attacks on their psychological health.
doi:10.18092/ulikidince.509361 fatcat:u2isr7aznvdhbgvsjhw55wzwqy