Design, Mathematical Modelling and Force Control for Electro-Hydraulic Servo System with Pump-Valve Compound Drive

Bin Yu, Jing Yao, Qixin Zhu, Jun-xiao Zhang, Zhi-peng Huang, Zhengguo Jin, Xiangji Wang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3012091 fatcat:nhrp33lylnf4fkahligkd4wqvu