Škapulíře z kostela sv. Jakuba v Brně

Andrea Husseiniová, Věra Šlancarová
2017 Archaeologia historica  
Abstrakt: Škapulíře se staly nedílnou součástí bohatého duchovního světa barokního člověka. Jejich unikátní dochování v kryptě kostela sv. Jakuba v Brně poskytuje jedinečnou příležitost k nahlédnutí do široké problematiky střetu katolické zbožnosti, adorace svatých a víry v jejich zázračné působení u prostých věřících. Detailní ikonografický rozbor několika zachovaných kusů je zasazen do dobového kontextu z hlediska času i provenience. Vzácný soubor z poloviny 17. až poloviny 18. století tak
more » ... 18. století tak může posloužit jako analogie k podobným kolekcím dochovaným na našem území. Klíčová slova: škapulíře -Brno -novověk -archeologické nálezy -ikonografie. Scapulars from the Church of St. James, Brno Abstract: Scapulars were typical features of the rich spiritual world of people living in the baroque period. Their preservation in the crypt of the Church of St. James, Brno provides a unique insight into the broad issue of the clash between the Catholic religion, veneration of saints and faith in their miraculous powers on the part of ordinary people. A detailed iconographic analysis of several preserved items is placed in the historical context in terms of time and provenance. The precious series from the mid-17th century -mid-18th century can thus serve as an analogy for similar collections from the territory of the Czech Republic. Obr. 2. Panna Marie Tuřanská (výřez), po roce 1689, Mu zeum města Brna, inv. č. 806/1. Foto Veronika Šulcová. Abb. 2. Jungfrau Maria zu Turans (Ausschnitt), nach 1689, Museum der Stadt Brno, Inv. Nr. 806/1. Foto Veronika Šulcová. Obr. 3. Sv. František z Pauly (výřez), 17.-18. století, Mu zeum města Brna, inv. č. 806/2. Foto Veronika Šulcová. Abb. 3. Hl. Franz von Paola (Ausschnitt), 17.-18. Jhdt., Mu seum der Stadt Brno, Inv. Nr. 806/2. Foto Veronika Šulcová. Obr. 4. Panna Marie Tuřanská (výřez), po roce 1689, Mu zeum města Brna, inv. č. 806/3. Foto Veronika Šulcová. Abb. 4. Jungfrau Maria zu Turans (Ausschnitt), nach 1689, Museum der Stadt Brno, Inv. Nr. 806/3. Foto Veronika Šulcová. Obr. 5. Nápis IHS (výřez), 17.-18. století, Muzeum města Brna, inv. č. 808/1. Foto Miloš Strnad. Abb. 5. Aufschrift IHS (Ausschnitt), 17.-18. Jhdt., Museum der Stadt Brno, Inv. Nr. 808/1. Foto Miloš Strnad.
doi:10.5817/ah2017-1-11 fatcat:6srctxdcy5aytm746wpk65hixy