Krzysztof Zajdel

Uniwersytet Zielonogórski
unpublished
Etyczne aspekty nauczania religii i etyki Ethical aspects of the teaching of religion and ethics Słowa kluczowe etyka, religia, nauczanie etyki i religii w szkole, dylematy Streszczenie Artykuł opisuje dylematy dotyczące nauczania etyki i religii w szkole. Większość dyrektorów placówek deklaruje się jako osoby wierzące i prak-tykujące. Nauka religii to przedłużenie nauki kościelnej, zamiast nauki o religii. Kwestie etyczne u obu grup nauczycieli, to znaczy: katechetów i etyków, różnią się
more » ... ie, co wykazały moje badania, stąd koniecz-ność dyskusji, jaki kształt ma przyjąć nauczanie tych dwóch przedmiotów w szkole i jakie to niesie wyzwania. Abstract This article describes the dilemma regarding the teaching of ethics and religion in schools. Most of the directors declare themselves to be believers and practitioners. Religious education is an extension of the teaching of the Church rather than learning about religion. The ethical issues covered by both groups of teachers, namely: catechists and ethicists vary considerably , as shown by my research. There is hence the need to discuss what one may accept in the teaching of these two subjects in school and what challenges it brings.
fatcat:pp3dqbzgung4vdj7x4smzpgy6e