LITAO3: A MULTIFUNCTIONAL CRYSTAL FOR OPTO– AND ACOUSTOELECTRONICS

O. A. Buzanov, S. A. Sakharov, D. V. Roshchupkin, E. V. Emelin, S. D. Lavrov
2015 Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering  
doi:10.17073/1609-3577-2013-3-24-27 fatcat:qgkr3w5eorbqbjlxqfmxkhqz3y