The Organizational and Economic Bases for the Development of Fishing and Aquaculture Industry in Ukraine
Організаційно-економічні засади розвитку рибальства й аквакультури в Україні

N. M. Vdovenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, M. M. Pavlenko, I. O. Sinenok, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
2020 Bìznes Inform  
ЕКОНОМІКА економіка сільського госПодарства і аПк 221 БІЗНЕСІНФОРМ № 4 '2020 www.business-inform.net УДК 338.432:639.3/.6(477) JEL: Q22 ОРгАНІЗАцІйНО-ЕкОНОМІчНІ ЗАСАДИ РОЗвИТку РИбАльСТвА й АквАкульТуРИ в укРАїНІ © 2020 ВДОВЕНКО Н. М., ПАВЛЕНКО М. М., СІНЕНОК І. О. УДК 338.432:639.3/.6(477) JEL: Q22 Вдовенко Н. М., павленко М. М., Сіненок І. О. Організаційно-економічні засади розвитку рибальства й аквакультури в Україні Метою статті є дослідження організаційно-економічних засад розвитку
more » ... ад розвитку рибальства й аквакультури в Україні. Проаналізовано сучасний стан вирощування товарної риби відповідно до інформації, що міститься у формі 1А-риба (річна). Встановлено, що спостерігається зменшення обсягів реалізації продукції аквакультури за даними суб'єктів господарювання в секторі рибного господарства. Досліджено процедуру проведення системного аналізу проблем в аквакультурі України. Першочерговою проблемою в аквакультурі України є відсутність достовірної інформації про стан сектора, реальні обсяги вилучення водних біоресурсів, обсяги вирощування товарної риби у аквакультурі, кількість працюючих, кількість суб'єктів господарювання, обсяги випуску риби та рибної продукції, економічні показники галузі. Обґрунтовано актуальність збирання достовірної інформації про стан секторів рибальства й аквакультури, реальні обсяги вилучення водних біоресурсів, обсяги вирощування товарної риби, кількість працюючих, кількість суб'єктів господарювання, обсяги випуску риби та рибної продукції, економічні показники галузі рибного господарства. Запропоновано визначення підходів до розробки проєкту комплексної програми розвитку сталої та конкурентоспроможної аквакультури в Україні. У результаті дослідження було виділено нові підходи до розробки проєкту комплексної програми розвитку сталої і конкурентоспроможної аквакультури в Україні. Запропоновано внести доповнення та зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України про Державний бюджет України, де чітко мають бути зазначені витрати на кожний рік і за кожним напрямом розвитку. У статті запропоновано розробити програму або алгоритм надання допомоги рибоводам з урахуванням організаційно-економічних механізмів, прийнятих у країнах Європейського Союзу, в умовах глобальних трансформацій. Ключові слова: організаційно-економічні засади, конкурентоспроможність, аквакультура, механізм, інструменти, рибне господарство ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0849-057X Researcher ID: http://www.researcherid.com/J-5146-2017 Павленко Марина Миколаївна -асистент, кафедра глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна) E-mail: marunapavlenko@ukr.net ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7513-2425 Сіненок Ігор Олександрович -аспірант кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. ) JEL: Q22 Вдовенко Н. М., Павленко М. Н., Синенок И. А. Организационно-экономические основы развития рыболовства и аквакультуры в Украине Целью статьи является исследование организационно-экономических основ развития рыболовства и аквакультуры в Украине. Проанализировано современное состояние выращивания товарной рыбы в соответствии с информацией, содержащейся в форме 1А-рыба (годовая). Установлено, что наблюдается уменьшение объемов реализации продукции аквакультуры по данным субъектов хозяйствования в секторе рыбного хозяйства. Исследована процедура проведения системного анализа проблем в аквакультуре Украины. Первоочередной проблемой в аквакультуре Украины является отсутствие достоверной информации о состоянии сектора, реальных объемах изъятия водных биоресурсов, объемах выращивания товарной рыбы в аквакультуре, количестве работающих, количестве субъектов хозяйствования, объемах выпуска рыбы и рыбной продукции, экономических показателях отрасли. Обоснована актуальность сбора достоверной информации о состоянии сектора рыболовства и аквакультуры, реальных объемах изъятия водных биоресурсов, объемах выращивания товарной рыбы, количестве работающих, количестве субъектов хозяйствования, объемах выпуска рыбы и рыбной продукции, экономических показателях отрасли рыбного хозяйства. Предложено определение подходов к разработке проекта комплексной программы развития устойчивой и конкурентоспособной аквакультуры в Украине. По результатам исследования выделены новые подходы к разработке проекта комплексной программы развития устойчивой и конкурентоспособной аквакультуры в Украине. Предложено внести дополнения и изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, Закон Украины о Государственном бюджете Украины, где четко должны быть указаны расходы на каждый год и по каждому направлению развития. В статье предложено разработать программу или алгоритм оказания помощи рыбоводам с учетом организационно-экономических механизмов, принятых в странах Европейского Союза, в условиях глобальных трансформаций. Ключевые слова: организационно-экономические основы, конкурентоспособность, аквакультура, механизм, инструменты, рыбное хозяйство. Синенок Игорь Александрович -аспирант кафедры глобальной экономики, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (ул.
doi:10.32983/2222-4459-2020-4-221-228 fatcat:6tukz32w5nempbkovndvewulwq