METHODOLOGY FOR EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF METAL FOAMS AND THEIR MECHANICAL PROPERTIES

Anna STRĘK
2012 Mechanics and Control  
This paper presents a comprehensive, systematic approach on experimental investigations of structure and mechanical properties of metal foams. Based on a thorough state of the art study, the existing solutions have been synthesised with recent developments in the discussed field to become a proposition of a possibly complete methodology for observation and testing of cellular metals. Material properties acquired in the described manners can constitute reliable reference result base e.g. for
more » ... tification and verification of failure criteria. This paper describes sample preparation procedures and next discusses techniques which enable one to characterise foam structure. There are also presented procedures for determining strength limits in different load cases: uniaxial tension or compression, shear and torsion as well as multiaxial states. The tests are discussed in terms of their specific application to study cellular metallic materials. Keywords: metal foams, tensile tests of foams, compression tests of foams, multiaxial tests of foams, shear tests of foams METODOLOGIA BADAÑ EKSPERYMENTALNYCH PIAN METALICZNYCH I ICH W£ASNOCI MECHANICZNYCH Przedstawiono kompleksowe, systematyczne podejcie do badañ dowiadczalnych struktury i w³aciwoci mechanicznych pian metalowych. Na podstawie dog³êbnej analizy stanu rzeczy rozwi¹zania istniej¹ce zsyntetyzowano, uwzglêdniaj¹c najnowsze zmiany w omawianym zakresie tak, aby przedstawiae propozycje mo¿liwie pe³nej metodologii obserwacji i badañ metali komórkowych. Wlaciwoci materia³u uzyskane w czasie zaproponowanych testów mog¹ stanowiae wiarygodn¹ bazê odnonych wyników, np. do identyfikacji i weryfikacji kryteriów wytê¿enia. Opisano procedury przygotowania próbek, a nastêpnie omówiono techniki umo¿liwiaj¹ce scharakteryzowanie struktury piany. Przedstawiono równie¿ procedury okrelania granic wytrzyma³oci w ró¿nych przypadkach obci¹¿enia: jednoosiowego rozci¹gania lub ciskania, cinania i skrêcania oraz wieloosiowych stanach obci¹¿enia. Badania zosta³y omówione w odniesieniu do szczególnego zastosowania ich do zbadania komórkowych materia³ów metalicznych. S³owa kluczowe: pianki metaliczne, próba rozci¹gania pianek, próba ciskania pianek, próba wieloosiowa pianek, test cinania pianek
doi:10.7494/mech.2012.31.2.90 fatcat:qid3elxknfhznaoumjxapkvaba