Cardiovascular Causes of Hemoptysis in Adults [chapter]
Erişkinlerde Hemoptizinin Kardiyovasküler Nedenleri

Burak Açıkgöz
2015 General Approach To Hemoptyzis  
Dementia, as a geriatric syndrome, is an increasing concern as the ageing population grows worldwide and it is more common due to enhanced diagnostic tools. The incidence of dementia is low before 75 years of age and increases exponentially with age, even in the oldest age groups. Dementia and heart health are in close relationship. Coronary artery disease risk factors, atrial fibrillation, heart failure and some medications given for cardiovascular diseases can lead to dementia via systemic
more » ... tia via systemic effects and also worsen dementia. Prevention and treatment of cardiovascular disease in early ages and the choice of medications may affect prognosis of dementia as well as primary cardiovascular disease. Öz Geriatrik bir sendrom olan demans, dünya çapında yaşlı popülasyondaki artış ve gelişmiş tanı araçları sebebiyle giderek artan bir sağlık problemidir. Demans insidansı 75 yaşından önce düşüktür ve ileri yaş gruplarında bile yaşla birlikte katlanarak artmaktadır. Demans ve kalp sağlığı yakın ilişki içindedir. Koroner arter hastalığı risk faktörleri, atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği ve kardiyovasküler hastalıklar için verilen bazı ilaçlar sistemik etkiler ile demansa neden olabilir ve demansı kötüleştirebilir. Erken yaşta kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için uygun ilaç seçimi primer kardiyovasküler hastalığın yanı sıra demans prognozunu etkileyebilir.
doi:10.4328/derman.3678 fatcat:3pcsxajpxrccfl6aqnspqtitcq