KENT İMGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BAKIMINDAN MANİSA

Araş. Gör. Dr. Gonca KUZAY DEMİR
2015 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Hızla küreselleşen dünyada, ulusal kalıtın tespiti ve kültürel değerlerin sürekliliğinin sağlanması için koruma değil, yayma politikaları uygulanmalıdır. Kültür ürünlerinin sürekliliği, ancak yerelden ulusala, ulusaldan küresele kazandırılarak sağlanabilir. Bu açıdan kentlerin imgeleri belirlenmeli ve var olan tarihî, coğrafî ve kültürel birikimleri tespit edilerek değerlendirilmelidir. Amasya ve Kütahya gibi "Şehzadeler şehri" olarak anılan kentlerden Manisa, tarihî olduğu kadar coğrafî ve
more » ... u kadar coğrafî ve kültürel yapısı bakımından da büyük bir zenginliğe sahiptir. Manisa; tarihî mekânları, coğrafî özellikleri, yetiştirdiği şahsiyetler, meşhur yemek ve yiyecekleri, yaşam biçimleri ve gelenek ve görenekleri ile kent kültürü oluşmuş ve imgelere sahip kentlerdendir. Dünya üzerinde parayı ilk olarak kullanan Lidyalıların başkenti Sardes, Philadelphia ve Aigai antik kentleri gibi tarihî bir mirasa ev sahipliği yapan Manisa; Türkiye'de ve dünyada Ağlayan Kaya (Niobe), Bereket Tanrıçası rölyefi (Kybele), Spil Dağı, Manisa lalesi, Sultanî üzüm, Salihli kirazı ve mesir macunu gibi tarihî, coğrafî ve kültürel varlıklarla temsil edilmektedir. Yerelden ulusala ve hatta uluslararası boyuta değerlendirilebilen Manisa kent imgeleri, kent kültürünün ortaya çıkmasına ve kentli kimliğinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada; Manisa kentinin imgeleri, bu imgelerin "oluşum", "yayılma" ve "yararlanma" süreçleri dikkate alınarak incelenecektir. Çalışmanın sonunda, Manisa kentinin tarihî, doğal ve kültürel yapısıyla bütünleşen imgelerin, Manisa'nın kültürel, eğitsel, turistik ve ekonomik yapısına katkılarına yönelik tespit ve öneriler sunulacaktır. ABSTRACT In order to determine national heritage and maintain the continuity of cultural values in the rapidly globalizing world, spreading policies should be applied instead of protection policies. Continuity of cultural products can only be ensured by transferring 1 Makalenin geliş tarihi: 12.03.2015 Makalenin kabul tarihi: 23.03.2015 Celal Bayar Üniversitesi 501 them from local to national and national to global arenas. In this respect, image of the cities should be specified, and the existing historical, geographical and cultural accumulations should be determined and evaluated. Manisa, mentioned as "The City of the Sultan's Sons", like Amasya and Kütahya, is rich in terms of not only its geographical and cultural structure but also its history. Manisa is one of the cities which has a composed city culture and urban images with its historical sites, geographical feature, famous food, life styles and traditions, and many important people in Turkish history grew up in this city. Hosting a variety of historical heritage such as Sardes, the Lydian city whose inhabitants were the first to use money in the world, Philadelphia and Aigai ancient cities. Manisa is also the home of historical, geographical and cultural assets such as the Crying Rock (Niobe), the Goddess of Fertility (Kybele), Mount Sipylus, tulip of Manisa, sultana, cherry of Salihli and mesir paste. The city images of Manisa, which can be evaluated from local to national and even international dimensions, contribute to revealing the culture of the city and developing the urban identity. In this study, images of Manisa will be examined by taking into consideration the "developing", "spreading" and "utilization" processes of these images. In the conclusion part of the study, findings and suggestions will be offered relating to the contribution of images integrating historical, natural and cultural structure of Manisa into the educational, touristic and economical structure of the city.
doi:10.18026/cbusos.53423 fatcat:copnsesizzbdxj5p5mvtrnplxq