Eliminating of gaps in the process of family business succession
NIWELOWANIE LUK W PROCESIE SUKCESJI PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH

Mariola Dźwigoł-Barosz
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. W artykule zaprezentowano zagadnienia z obszaru sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Szczególną uwagę zwrócono na cztery bariery, które w tym procesie mogą wystąpić, tj. lukę: pokoleniową, wiarygodności, komunikacyjną i emocjonalną. Uzupełnieniem rozważań jest propozycja teoretycznego modelu sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych, który zawiera przykładowe metody niwelowania tych zjawisk, celem zapewnienia ciągłości zarządzania w tego typu przedsiębiorstwach. Słowa kluczowe:
more » ... kluczowe: sukcesja, przedsiębiorstwo rodzinne, luki Abstract. The paper presents issues concerning succession of family businesses. Particular emphasis has been placed on four barriers which may occur in this process, i.e. the generation gap, the reliability gap, the communication gap and the emotional gap. The reflections are supplemented with a proposal of a theoretical model of family business succession which include sample methods of elimination of those occurrences with the purpose to ensure continuity of management in such enterprises.
doi:10.29119/1641-3466.2017.101.9 fatcat:ye4tg4mebjeornfj5brdx4ft5m