Optimization of Flat Forming with the Use of Draw Beads and Finite Elements Method

Jakub Machálek, Radek Čada
2011 Transactions of the VSB : Technical University of Ostrava  
Paper concerns shape and properties choice of draw beads in flange area at stamping drawing to achieve stamping dimensions according to drawing. In paper the simulation of stamping drawing process with various variants of draw beads is described together with evaluation of drawing results with the use of analyses of stamping drawability. For calculations and simulations the programmes of AutoForm 4.06 and PAM-STAMP 2G TM using finite elements method were used. The choice of shape and properties
more » ... hape and properties of draw beads to be used in serial production is described. In the end of paper the comparison of dimensions of stamping gained by simulations with the dimensions of real stamping which were gained by 3D measurement is carried out. Abstrakt Článek se zabývá volbou tvaru a vlastností brzdicích žeber v oblasti příruby při tažení výtažku tak, aby byly docíleny rozměry výtažku dle výkresu. V článku je popsána simulace procesu tažení výtažku s různými variantami brzdicích žeber, včetně vyhodnocení výsledků tažení pomocí analýz lisovatelnosti výtažku. Pro výpočty a simulace byly použity programy AutoForm 4.06 a PAM-STAMP 2G TM využívající metodu konečných prvků. Je popsáno ladění tvaru a vlastností brzdicích žeber tak, aby mohly být použity v sériové výrobě. V závěru článku je provedeno porovnání rozměrů výtažku získaného simulacemi s rozměry skutečného výtažku, které byly získány 3D měřením. ______________________________________________________________________________________________________
doi:10.22223/tr.2011-2/1879 fatcat:mtn2j4cfgvcrvl5dwura5erpam