Neo-marxist Methodology in Flaneur Image Studies

Anastasija Tyshchenko
2020 NaUKMA Research Papers Literary Studies  
Неомарксистська метоДологія у ДосліДжеННях образу флаНера У статті простежено методологічну тенденцію в аналізі образу фланера в період другої половини ХІХ-ХХ ст. Аналіз масиву критичних текстів указав на виокремлення панівної теорії, у цьому контексті неомарксистської, до якої звертаються дослідники у своїх студіях. Активне і тривале застосування основних концептів неомарксизму в дослідженнях формує «класичний» дискурс розуміння фланера. З цієї позиції зроблено спробу описати характеристики,
more » ... и характеристики, особливості та перспективи застосування підходу, його взаємодію із історико-культурним контекстом.
doi:10.18523/2618-0537.2019.2.123-128 fatcat:ggs4atx4gjaahcgmewrhmnw654