STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL İNOVASYON

Özgür Demirtaş
2013 M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi  
Özet Literatürde stratejik insan kaynakları uygulamalarının örgütsel düzeyde önemli bazı çıktılara etkisine yönelik birçok çalışma olmasına rağmen, bilgi yönetimi ve inovasyon performansına olan etkisini araştıran çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu nedenle, mevcut çalışmada organizasyonlardaki bilgi yönetimi kapasitesinin stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve inovasyon performansı arasındaki ilişkideki rolü incelenmiştir. Kurulan hipotezlerin testleri regresyon analizleri ile 116
more » ... firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, stratejik insan kaynakları uygulamalarının bilgi yönetimi kapasitesi ile pozitif yönlü ilişkili olduğunu ve nihai olarak da inovasyon performansı üzerinde direkt bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Analizler sonucu, bilgi yönetimi kapasitesinin, stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile inovasyon performansı arasında aracı (mediating) rolünü destekler nitelikte bulgular elde edilmiştir. Abstract There are a lot of studies in the literature that mentioned the impact of strategic human resource management on organizational outputs. But, few studies investigated knowledge management and innovation performance in this manner. This study examines the role of knowledge management capacity in the relationship between strategic human resource practices and innovation performance from the knowledge-based view. This study uses regression analysis to test the hypotheses in a sample of 116 firms. The results indicate that strategic human resource practices are positively 262 related to knowledge management capacity which, in turn, has a positive effect on innovation performance. The findings provide evidence that knowledge management capacity plays a mediating role between strategic human resource practices and innovation performance. JEL Classification: M10 2 M.A.Youndt vd., "Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance",
doi:10.14780/iibdergi.201324467 fatcat:ueggnk3lzvdrbjpdglip7oh7j4