Sportowe pasje kobiet. Przyczynek do jakościowych badań nad zawartością treści w prasie regionalnej i lokalnej Wielkopolski oraz jej pogranicza

Ewa Jurga-Wosik
2013 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
Sportowe pasje kobiet. Przyczynek do jakooeciowych badañ nad zawartooeci¹ treoeci w prasie regionalnej i lokalnej Wielkopolski oraz jej pogranicza B adania nad zawartooeci¹ treoeci w prasie lokalnej i regionalnej przy-czyniaj¹ siê do poznania ¿ycia wspólnoty lokalnej. Ograniczaj¹c siê do w¹skiej problematyki, jak¹ s¹ sportowe zainteresowania kobiet, autorka analizuje udzia³ kobiet czynny (zawodniczki, trenerki) i bierny (administrowanie okreoelonymi dyscyplinami, kibice) w sporcie uprawianym
more » ... orcie uprawianym amatorsko i zawodowo. W publikacji wskazuje równie¿ na czynniki decyduj¹ce o dominacji okreoelonej dyscypliny sportu w regionie i zastanawia siê, na ile prezentowany obraz jest prawdziwy, zgodny z rzeczy-wistooeci¹ i wyczerpuje wszystkie aspekty kobiecych zainteresowañ sportem. Interesuj¹ca jest równie¿ forma ekspozycji badanych materia³ów prasowych, która potwierdza, i¿ media lokalne i regionalne w mniejszym lub wiêkszym stopniu (w zale¿nooeci od typu pisma 1 ) uleg³y tabloidyzacji. Analizuj¹c jakooeciowe badania, ju¿ na wstêpie nale¿y stwierdziae, i¿ potrzeba uprawiania sportu przez kobiety to nie tylko wyraz ich emancypacji, rozwijania swoich zdolnooeci czy bicia rekordów, ale wspó³czeoenie to przede wszystkim sposób na ¿ycie -to tzw. "zdrowy styl ¿ycia". Prasa lokalna i regionalna w tej mierze wype³ni³a dwie role -szerzej prezento-wa³a sport zawodowy i amatorski, a w mniejszym stopniu zachêca³a czytelnika do uprawiania sportu (promowanie "zdrowe stylu ¿ycia" to oerednio 2 artyku³y na 18 z ogó³u kategorii "sport"). Na podstawie analizy zawartooeci treoeci wielkopolskich czasopism w latach 1989-2011, mo¿na wskazaae, i¿ problematyka kobieca obejmo-1 Szerzej: E. Jurga-Wosik, Typologia mediów lokalnych w teorii i praktyce, ar-tyku³ z³o¿ony do druku, WNPiD w Poznaniu.
doi:10.14746/ssp.2013.1.18 fatcat:h65auug7szhdnhcxrjsh5p6kkq