Uçaklardan Kaynaklanan Emisyonlarin Belirlenmesi ve Modellenmesi: Kahramanmaraş Havalimani Örneği

Nihan Uygur Babaoğlu, Kıymet Özgünoğlu
2019 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Havaalanları önemli hava kirletici kaynaklarından biridir. Sera gazları (CO2, CH4, N2O, H2O, O3) ve partikül maddeler (PM) en çok bilinen havalimanı kaynaklı hava kirleticileridir. Sera gazı karakterli antropojenik kaynaklı diğer kirleticiler ve insan aktiviteleri de bu hava kirleticilerinin bir bölümünü oluşturur. Sera gazlarının (Karbondioksit, metan ve azot oksit) konsantrasyonları insan aktiviteleriyle artış göstermektedir. Bu çalışmada Tier 1 ve 2 yaklaşımları aracılığıyla IPCC
more » ... lığıyla IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) metodolojilerini kullanarak hava kirletici emisyon emisyonlarının (CO, NOx, SO2, NMVOC) ve özellikle beş doğal sera gazından başlıca üç tanesinin (CO2, CH4, N2O) konsantrasyonlarının, LTO (iniş / kalkış) sırasındaki uçaklardan ve Kahramanmaraş Havaalanındaki diğer kaynaklardan oluşum miktarları 2015 ve 2016 yılları için tahmin edildi. Buna göre LTO sayısı 2015 yılı için 2330; 2016 yılı için 2693 olarak belirlendi. Buna ek olarak, LTO fazları sırasında ortaya çıkan SO2 emisyonları, Kahramanmaraş Havalimanı'nın hava kalitesi üzerine etkisi MATLAB SIMULINK kullanılarak modellenmiştir. Elde edilen sonuçlar, SO2 emisyonunun konsantrasyon değişikliklerine katkısının Kahramanmaraş şehir modelinde nispeten daha düşük ve daha yavaş değiştiği gösterirken, konsantrasyon değişikliklerine SO2 emisyon katkısının Kahramanmaraş Havaalanı modeline göre daha hızlı ve daha fazla gözlendiğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: İniş ve kalkış, uçak emisyonları, kutu modeli, SO2 ABSTRACT Airports are one of the significant sources of air pollutants. Greenhouse gases (CO2, CH4, N2O, H2O, O3) and particulate matter are most known airport originated air pollutant. Human activity has provided additional sources for these and other gases that have greenhouse-gas characteristics. Carbon dioxide, methane, and nitrous oxide concentration have increased line due to the human activity. Values of air pollutants emissions (CO, NOx, SO2, NMVOC) and specifically three of five natural greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) were estimated from aircraft during the LTO (landing / take off) and other sources at Kahramanmaras Airport for 2015 and 2016 using methodologies of IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) by means of Tier 1 and 2 approaches in this study. According to these data number of LTO were determined 2330 for 2015 year and 2693 for 2016 year respectively. In addition to this SO2 emissions which occurred during LTO phases were modeled using by MATLAB SIMULINK on air quality of Kahramanmaras Airport. The results indicated that the SO2 emission contribution to changes of concentration was been observed relatively lower and more slowly on Kahramanmaras city model, while SO2 emission contribution to changes of concentration was been observed more quickly and more based on Kahramanmaras Airport model.
doi:10.17780/ksujes.581243 fatcat:xanwnvjrhzeklgjpyjbuzjelpa