Structural insights into the calcium dependence of Stig cyclases

Xueke Tang, Jing Xue, Yunyun Yang, Tzu-Ping Ko, Chin-Yu Chen, Longhai Dai, Rey-Ting Guo, Yonghui Zhang, Chun-Chi Chen
2019 RSC Advances  
Crystal structure of a calcium-depleted Stig cyclase revealing the mechanism of metal-dependence of enzyme activity.
doi:10.1039/c9ra00960d fatcat:o35r24uxk5h5rjawwlk7afuuz4