Electrically robust silver nanowire patterns transferrable onto various substrates

Gui-Shi Liu, Chuan Liu, Hui-Jiuan Chen, Wu Cao, Jing-Shen Qiu, Han-Ping D. Shieh, Bo-Ru Yang
2016 Nanoscale  
doi:10.1039/c5nr06237c pmid:26766506 fatcat:kjs4kti5lbf3nkiobn5hkx3flm