Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere

Sara Cools, Pål Schøne
2019 Tidsskrift for Samfunnsforskning  
Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere The transition from education to work among highly educated descendants of immigrants Sara Cools Forsker, Institutt for samfunnsforskning sara.cools@samfunnsforskning.no Pål Schøne Forsker, Institutt for samfunnsforskning pal.schone@samfunnsforskning.no SAMMENDRAG Til tross for en voksende litteratur om hvordan barn av ikke-vestlige innvandrere i Norge gjør det i arbeidslivet, sammenliknet med barn av norskfødte
more » ... barn av norskfødte foreldre, finnes det begrenset med kvantitativ forskning om hvordan slike forskjeller utspiller seg helt i toppen av utdanningsfordelingen: Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for dem som har fullført en mastergrad? Vi studerer ansettelser, timelønn og årsinntekt for denne spesielle gruppen i Norge, med spesielt fokus på å holde formelle kvalifikasjoner konstant. Hvordan gjør de det, sammenlignet med like høyt utdannede som har norskfødte foreldre? Vi finner at masterutdannede norskfødte med innvandrerforeldre har lavere sysselsetting og årsinntektmen høyere timelønn i snitt -enn masterutdannede med norskfødte foreldre. Forskjellen i timelønn, som i utgangspunktet kun gjelder blant kvinner, snus til å bli negativ så snart vi kontrollerer for studieretning. Blant dem som har fullført mastergraden ved en av de store utdanningsinstitusjonene i Norge er imidlertid forskjellene etter innvandrerbakgrunn langt mindre, og ikke statistisk signifikante når det gjelder ansettelse og årsinntekt. Men også i dette utvalget har menn med innvandrerbakgrunn lavere timelønn enn menn fra majoriteten, og dette gapet består selv etter å ha kontrollert for studieinstitusjon og karakterer i høyere utdanning. Gode karakterer i høyere utdanning er -som ventet -forbundet med høyere sysselsetting, timelønn og årsinntekt, men det er ikke systematiske forskjeller i betydningen av karakterer etter innvandrerbakgrunn. Nøkkelord innvandring, integrering, andregenerasjon, høyere utdanning, arbeidsmarked Årgang 60, nr. 2-2019, s. 140-165
doi:10.18261/issn.1504-291x-2019-02-02 fatcat:lddxmiu57bdx7f2ukawmmcpigy