Ks. Stanisław Dyk, Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie. Gubin: Wydawnictwo "Przystanek Jezus" 2015, ss. 301

Bogusław Drożdż
2015 Roczniki Teologiczne  
ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom LXII, zeszyt 12 -2015 KS. Stnisław DYK. Nowa ewangelizacja -konkretne wezwanie. Gubin: Wydawnictwo "Przystanek Jezus" 2015 ss. 301. ISBN 978-83-63739-08-9. Przedstawiona do recenzji ksiąĪka autorstwa ks. prof. Stanisława Dyka pt. Nowa ewangelizacja -konkretne wezwanie, poza standardowymi elementami, takimi jak strona tytułowa, wykaz skrótów, wstĊp, zakoĔczenie, bibliografia i spis treĞci, składa siĊ z szeĞciu rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia biblijno-teologiczne
more » ... odstawy nowej ewangelizacji. Drugi koncentruje siĊ na zagadnieniu preewangelizacji, czyli tym wszystkim, co mieĞci siĊ, ogólnie rzecz biorąc, w samym przygotowaniu uprzedzającym fakt zaistnienia nowej ewangelizacji z oczekiwaną jej skutecznoĞcią. Kolejny rozdział pokazuje najkrótszą drogĊ prowadzącą do zrodzenia wiary, którą koniecznie trzeba wiązaü z kerygmatem. Czwarty rozdział podejmuje kwestiĊ misyjnej strategii KoĞcioła ukierunkowanej na odnalezienie "zagubionych". Piąty rozdział ksiąĪki jest poĞwiĊcony metodom prowadzącym do oĪywienia wiary w łonie wspólnot chrzeĞcijaĔskich. Natomiast ostatni rozdział tłumaczy drogi adaptacji ewangelizacji i wcielenia Ewangelii w kulturĊ. Strona merytoryczna przedłoĪonej ksiąĪki jest zróĪnicowana i bogata, a jednocze-Ğnie mieszcząca siĊ w zapowiedzianej problematyce, okreĞlonej tytułem ksiąĪki. Poszczególne przyczynki ujawniają novum, co sprawia, Īe wnoszą istotny wkład w -jakĪe potrzebną -pogłĊbioną refleksjĊ teologiczną nad stale aktualizowaną posługą duszpasterską i apostolską w Polsce, zdecydowanie skutecznie inspirowaną nauką Soboru WatykaĔskiego II, nauczaniem papieskim, a zwłaszcza ostatnio opublikowaną adhortacją papieĪa Franciszka Evangelii gaudium. Zamieszczone w ksiąĪce specjalistyczne rozdziały w wielu miejscach pokazują rozwiązania, które adekwatnie odpowiadają na wyzwania nieustannie siĊ ujawniające w przestrzeni Īycia KoĞcioła, urzeczywistniającego siĊ w dobrze scharakteryzowanych uwarunkowaniach społecznokulturowych. Dodaü naleĪy, co nie jest bez znaczenia, Īe omawianą ksiąĪkĊ dziĊki swoim dojrzałym -nie pozbawionym przy tym trafnych syntez -naukowym wywodom oraz praktycznym wskazaniom duszpasterskim trzeba zakwalifikowaü do grona dobrze opracowanych tematycznych podrĊczników nowej ewangelizacji, których na polskim "rynku duszpasterskim" naprawdĊ brakuje. Tematyka poruszana w ksiąĪce ks. prof. Dyka jest nad wyraz aktualna w polskiej rzeczywistoĞci koĞcielnej. Z jednej strony ludzie KoĞcioła oczekują takiej publikacji, która dogłĊbnie i rzetelnie podejdzie do problematyki nowej ewangelizacji, z drugiej strony niniejsza pozycja uwiarygadnia juĪ podejmowane działania ewangelizacyjne, jak równieĪ moĪe aktywnie włączyü siĊ w domenĊ dalszych inicjatyw, dyskusji i po-
doi:10.18290/rt.2015.62.12-16 fatcat:fpkfuwbxbfcq7l4yqjonfptx2q