The Role of Underwriting Motor Fleet Insurance - Practical Aspects
Rola underwrittingu w ubezpieczeniach komunikacyjnych floty pojazdów - aspekty praktyczne

Tomasz Zapart
2015 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Streszczenie: Underwriting jest jedną z najistotniejszych, charakterystycznych dla ubezpieczeń, wyspecjalizowanych funkcji w zakładach ubezpieczeniowych. Traktowa nie undrwritingu jako funkcji firmy ubezpieczeniowej oznacza, że służy on osiąganiu określonych celów. Głównym czynnikiem, który zadecydował o niepodważalnej pozycji underwritingu w zakładach ubezpieczeniowych, były doświadczenia związane z zagro żeniami kondycji ekonomicznej firm ubezpieczeniowych wywołanymi przez nadmier ną
more » ... start np. w portfelach ubezpieczeń komunikacyjnych, powstałych na sku tek niedostatecznego rozpoznania ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia. Solidnie przeprowadzony underwriting daje dobry portfel ubezpieczeń, tj. taki, który spełnia kryteria zawarte w podstawach kalkulacyjnych stawek składek, co sprzy ja ograniczeniu ryzyka, underwritingu, czyli wystąpienia niekorzystnych odchyleń od wielkości oczekiwanych. Underwriting pełni jedną z najważniejszych funkcji w firmach ubezpieczeniowych. Jego znaczenie wynika z tego, że to właśnie na etapie underwri tingu następuje modelowanie podstawowych parametrów przebiegu ubezpieczenia w przyszłości. Stąd akceptacja niewłaściwych rodzajów ryzyka oraz ocena, czy ich błędna klasyfikacja wiąże się z pogorszeniem wyników finansowych ubezpieczenia. Un derwriter w imieniu firmy ubezpieczeniowej akceptuje bądź odrzuca rodzaje ryzyka, które mogą skutkować osłabieniem kondycji finansowej firmy ubezpieczeniowej. Słowa kluczowe: ubezpieczenia komunikacyjne, kalkulacja składki ubezpieczeniowej, underwriting ubezpieczeniowy. Klasyfikacja JEL: G22
doi:10.18559/soep.2015.11.12 fatcat:llycg45bdzc5hjwmuqm5vgkizi